• Základná škola na Spojovej ulici je moderná, dynamická škola, ktorá pripravuje žiakov na život v 21. storočí. Naši učitelia usilovne pracujú a pre žiakov vytvárajú tie najlepšie podmienky na ich rozvoj.
   • Sledujte dianie v našej škole. Dozviete sa o súťažiach, výsledkoch našich žiakov a školských akciách.
   • Náš učiteľský zbor je tvorený vzdelanými odborníkmi. Podporujeme individuálny rozvoj a vzdelávanie našich učiteľov, a tak môžu odovzdávať poznatky a hodnoty pomocou najmodernejších metód.
   • Moderné učebne
   • V našej škole pracujeme v moderne vybavených odborných učebniach.
   • Príjemné prostredie
   • Usilovne pracujeme na vzhľade našich školských priestorov tak, aby sa naši žiaci v škole cítili príjemne a vždy boli naladení na vyučovanie.
   • 2% z dane
     • OŽaZ

      Začiatkom septembra sa v lokalite pod Suchým vrchom uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽaZ, pre skôr narodených - branné cvičenie. Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Prístup žiakov hodnotíme veľmi kladne, vďaka čomu boli splnené všetky úlohy a aj cieľ cvičenia. Žiaci si preverili svoje teoretické a praktické zručnosti v zdravotnej príprave, v dopravnej výchove, v topografii, v streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
      Cvičeniu prialo aj počasie, a tak si žiaci dobre zašportovali a zasúťažili. V jednotlivých ročníkoch zvíťazili triedy - 5.A, 6.C, 7.C, 8.A a 9.B. Víťazom gratulujeme a v júni sa tešíme na účelové cvičenie opäť

     • Kniha za úsmev 3

      Pred budovou školy práve prebieha zber papiera, pri ktorom bol objavený poklad-množstvo zaujímavých kníh. Deti si pre seba či svojho blízkeho mohli vybrať ľubovoľný žáner. Každú knihu sme vymenili za úsmev.

     • ...na baňu klopajú....

      Naši štvrtáci v druhom októbrovom týždni načerpali nevšedné zážitky a vedomosti v prostredí Historickej školy prof. J. Mistríka v Španej Doline. Postupne všetky štyri triedy sa po jednom dni učili v starej škole. Vyskúšali si sedieť v dobových drevených laviciach, učili sa písať husacím brkom s naozajstným atramentom a tiež kriedou na malé tabuľky, ktoré kedysi žiaci používali na miesto písaniek. Pani učiteľky potešil pohľad na „naše“ staré a funkčné hudobné harmónium, ktoré donedávna zdobilo výklenok chodby prvého stupňa a v tejto starej škole našlo uplatnenie.

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

      Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica ponúka voľné pracovné miesto:

      Kategória zamestnanca: Pracovníčka v prevádzke

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vzdelanie v potravinárstve alebo odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami z RÚVZ, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 23. 10. 2021
  • Partneri

  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje