• PROJEKTY ZŠ Spojová 2019/2020

    • Pokračovanie v projektoch a prebiehajúce projekty v školskom roku 2019/2020:

      

     • IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

                MŠVVaŠ SR

                (Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT)

     • ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

     ​          MŠVVaŠ SR

                (Vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie.)

      

     • PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

     ​           Národný projekt - ŠIOV

     (Modernizovať učebný plán základného vzdelávania vo fyzike, biológii, chémii a technickom vzdelávaní, zvýšiť úroveň záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní, vybavenie škôl odbornými učebňami, zavedenie inovatívnych výučbových foriem a metód.

     Národný projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovné sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie. )

      

     • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

                 NUCEM

     (Inovovať a realizovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení primárneho, nižšieho sekundárneho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte realizovanej obsahovej reformy vzdelávania v SR.)

      

     • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

     ​            Národný projekt - ÚIPŠ

     (Inovovať obsah a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu; zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.)

      

     • KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOSKOM PROSTREDÍ

                Národný projekt VÚDPaP

     (Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie – modernizovať podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy Ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP, digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje.)