• Prehľad informácií k prijímaciemu konaniu na SŠ

    • Prehľad informácií k prijímaciemu konaniu na SŠ

      

     Vážení rodičia, milí deviataci ! 

       Predkladám Vám informácie k prijímaniu žiakov základných škôl na stredné školy v školskom roku 2016 / 2017. 

                 Žiak ZŠ uchádzajúci sa o štúdium na SŠ (strednej škole) si môže podať 2 prihlášky na SŠ. V prípade, že sa hlási aj na školu (školy), kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností (tzv. talentové skúšky), môže si podať až 3 (resp. 4) prihlášky na SŠ – 2 prihlášky na školy s talentovou skúškou.

     Výchovná poradkyňa koordinuje najmä komunikáciu medzi žiakmi, rodičmi a strednými školami. Žiakom poskytuje informácie o školách a odboroch, ktoré otvárajú prvé ročníky, zbiera informácie o záujme žiakov o konkrétne stredné školy, poskytuje údaje o tom, koľko žiakov sa na ktorú školu predbežne hlási, zabezpečuje správne vyplnenie a zber prihlášok na strednú školu. 

     Kľúčové kritériá na prijímanie žiakov na stredné školy:
     Prospech
     - dôležité budú koncoročné vysvedčenia z 8. a 9. ročníka a polročné vysvedčenie z 9. ročníka
     - priemer známok do 2,00 - pokiaľ si žiak podá prihlášku na gymnázium,
     - priemer známok do 2,75 - ak si podá prihlášku na SOŠ s maturitným odborom,
     - do priemeru sa nezapočítajú výchovné predmety


     Pokiaľ si žiaci s horším prospechom podajú prihlášku na vyššie uvedené školy, musia počítať so skutočnosťou, že podľa kritérií škôl im za prospech nebudú pripočítané žiadne body a obhájiť si vedomosti medzi žiakmi s lepším prospechom bude pre nich ťažšie. Žiaci s priemermi nad 2,75 by mali rozmýšľať o učebných odboroch, v ktorých je možnosť podľa prospechu dorobiť si maturitu systémom 3 + 2 – po ukončení odborných skúšok by pokračovali maturitnou nadstavbou.

         V dostatočnom predstihu dostanete vytlačené prihlášky podľa údajov, ktoré nám žiaci sprístupnili pre program Proforient. Skontrolované, detským lekárom potvrdené, žiakom a jeho zákonným zástupcom podpísané prihlášky rodič podá prostredníctvom výchovnej poradkyne riaditeľovi ZŠ najneskôr do 10. apríla 2019 (pre spracovanie údajov a administráciu s tým spojenú  do 28. 3. 2019, na školy, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností najneskôr do 12. februára.

          Riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na príslušné SŠ najneskôr do 20. apríla 2019. Do škôl, kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností najneskôr do 28. februára 2019. 

          Riaditeľ SŠ po prerokovaní na pedagogickej rade školy určí jednotné kritériá na úspešné vykonanie skúšky a kritériá prijatia na štúdium pre oba termíny prijímacieho konania. 

     Tieto údaje zverejní do 31. marca 2019 na výveske školy, resp. webovej stránke školy. Kritériá pre talentové skúšky do 1. 2. 2019.

          Riaditeľ SŠ pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania. 

     Prvé kolo prijímacích skúšok na SŠ (vrátane 8-ročných gymnázií) sa bude konať v 2 termínoch : 

     1. termín : utorok 9. mája 2019 

     2. termín : štvrtok 11. mája 2019

     Druhé kolo prijímacích skúšok sa bude konať 20. 6. 2019 na tých SŠ, ktoré nebudú po prvom kole naplnené. 

           Talentové skúšky na SŠ sa budú konať v termíne od 25. marca do 15. apríla 2019

           Riaditeľ SŠ zverejní zoznam prijatých uchádzačov do 3 dní odo dňa termínu konania prijímacej skúšky na výveske školy a webovej stránka školy. 

          Prijatým uchádzačom oznámi SŠ termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium spolu s doručením rozhodnutia o prijatí. ZŠ vydá žiakovi jeden zápisný lístok, ktorý je prenosný. Zápisný lístok si ponechá SŠ, na ktorú sa uchádzač zapíše. Ak je uchádzač úspešný aj na ďalšej SŠ a uprednostní štúdium na tejto škole, zruší predošlý zápis, vyzdvihne si zápisný lístok a vykoná zápis na ďalšej SŠ. 

        Povinnosťou žiakov 9. ročníka základnej školy je zúčastniť sa Testovania 9 – 2019 (predtým Monitor 9), tj. testovania v dvoch vyučovacích predmetoch – v slovenskom jazyku a v matematike.  Obsah testov bude rešpektovať prebraté učivo k termínu testovania, tj. od 5. ročníka až k 1. polroku 9. ročníka základnej školy.

          Termín testovania určilo Ministerstvo školstva SR na stredu 3. apríla 2019. 

     Náhradný termín určilo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky na 16. a 17. apríla 2019. Riaditelia stredných škôl budú pri prijímacom konaní na stredné školy prihliadať na výsledky testovania a zahrnú ich do kritérií pre prijatie na školu. 

      

     Ako si vyberať strednú školu?

     Hoci väčšinu prihlášok na strednú školu je treba podať až začiatkom apríla, plnú hlavu výberu strednej školy máme už teraz. Ovplyvňuje totiž celý náš ďalší život.

     Stredné školy na Slovensku delíme na:

     • Gymnáziá - majú vysoké študijné kritériá a tiež vysoké nároky na štúdium, sú vhodnou prípravou na vysokú školu
     • SOŠ s maturitou - pre tých, ktorí už vedia, čo chcú v živote robiť, môžu ďalej študovať na VŠ vo svojom odbore
     • SOŠ bez maturity - pre tých, ktorí majú nízky študijný priemer, sú ukončené získaním výučného listu, v budúcnosti je možnosť získať maturitu

      

     Vo výbere strednej školy dajte na dieťa. Ak vy dúfate, že pôjde na gymnázium, ale ono o tom nechce ani počuť a radšej chce ísť na inú školu, dajte mu šancu rozhodnúť sa po získaní všetkých dostupných informácií. Na vysokú školu môže ísť z akejkoľvek strednej školy s maturitou, pokiaľ splní jej kritériá.

     Ak školy, z ktorých si vyberáte, robia deň otvorených dverí, istotne ich navštívte. Zistíte, čo študentom ponúkajú, ako sú vybavené, do akých projektov sa zapájajú a máte možnosť porozprávať sa aj s učiteľmi, ktorí v škole učia, prípadne s vedúcimi pracovníkmi školy.

     Informujte sa o aktivitách, ktoré môže študent na príslušnej škole navštevovať.

     Na webových stránkach škôl (školu si môžete nájsť napr. na http://www.svs.edu.sk/register.aspx) nájdete aj výročné správy. Sú v nich informácie o zameraní školy a tiež o následnom uplatnení v zamestnaní alebo na vysokých školách.

     Prajeme Vám správne rozhodnutie pri výbere školy a veľa úspechov  v Testovaní 9 a prijímacom konaní na stredné školy!