Navigácia

Žiacky parlament

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

ZÁKLADNÁ ŠKOLA , SPOJOVÁ 14, BANSKÁ BYSTRICA

 

ŠTATÚT ŽIACKEHO PARLAMENTU

 

Úvodné ustanovenie

 

 1. Žiacky parlament (ďalej iba ŽP) tvorí medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Poslaním parlamentu

             je riešenie výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie všetkých

             činností na škole , vylepšenie vzájomných vzťahov medzi žiakmi a pedagogickými

             pracovníkmi ,hľadanie  spoločných postupov pri organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov.

 

 1. ŽP vedieme žiakov k tomu , aby sa sami naučili rozlišovať kladné a záporné stránky života

       a vyberať z nich také podnety , ktoré prispievajú ku kladnému rozvoju ich osobnosti

       a nie k pasivite , nezodpovednosti a nedisciplinovanosti.

 

 1. Cieľom zriadenia ŽP ako dobrovoľného združenia, resp. záujmového útvaru, je naučiť

       žiakov verejne vystupovať , vhodne argumentovať svoje názory i názory rovesníkov

       tried , niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej škole a zároveň podporiť

       sebadôveru, samostatnosť, tvorivosť a umožniť sebarealizáciu žiakov.

 

Článok 1

Žiacky parlament

 

 1. ŽP je iniciatívnym a pomocným orgánom riaditeľky školy, ktorý vyjadruje záujmy žiakov

       v oblasti výchovy a vzdelávania na základnej škole.  Poslaním ŽP je riešenie

       výchovno-vzdelávacích problémov, navrhovanie opatrení na zlepšenie činností v škole,

       hľadanie spoločných postupov v organizovaní mimoškolskej činnosti žiakov,

       alebo aj zlepšovanie vzájomných vzťahov na škole.

 1. ŽP spolupracuje s vedením školy, so žiakmi aj s učiteľmi školy.
 2. ŽP zároveň spolupracuje s Radou  študentov primátora mesta Banská Bystrica 

 

 

 

 

Článok 2

Sľub člena žiackeho parlamentu

 

            „Sľubujem, že vždy budem konať čestne v záujme triedy, ktorú zastupujem, aby som

             svojou prácou pomohol pri výchove, vzdelávaní a v zlepšovaní vzťahov medzi učiteľmi

            a žiakmi na škole.

            Sľubujem, že budem aktívne pomáhať a zapájať sa pri organizovaní akcií  školy.

            Svoju funkciu budem vykonávať poctivo počas celého školského roka.

            Ako člen parlamentu  budem zapájať svoju triedu do akcií školy a budem jej vždy

           odovzdávať  pravdivé informácie  zo zasadnutí Žiackeho parlamentu.

           Budem spolupracovať so svojím triednym učiteľom.“

 

 

Článok 3

Organizácia žiackeho parlamentu

 

 1. Členmi ŽP sú žiaci  sú volení priamou voľbou v kmeňovej triede školy. Člena  ŽP si

                          volia žiaci  3. – 9. ročníka spravidla na jeden rok. V prípade nespokojnosti s jeho

                            činnosťou má trieda  právo ho odvolať a zvoliť si nového zástupcu ŽP.

 1. Ak sa predseda triedy nezúčastní troch zasadnutí ŽP, ostatní členovia ŽP majú právo ho odvolať.
 2. Sídlom ŽP je Základná škola na Spojovej ulici č.14 v Banskej Bystrici ŽP pracuje pod vedením učiteľov a vychovávateľov , vymenovaných do tejto funkcie riaditeľkou školy.
 3. ŽP je schopný uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
 4. Parlament zasadá v pondelok po druhej vyučovacej hodine , 2x do mesiaca, resp. podľa potreby.

             Miestom stretávania bude spravidla Čitáreň na 1.poschodí . resp. iná učebňa po

            dohode s koordinátormi (učiteľmi) ŽP.

 1. Parlament si pozýva na svoje zasadnutia hosťa, ktorý im zodpovedá na ich otázky. Hosťom môže byť okrem riaditeľky školy napr. výchovný poradca, koordinátor prevencie, resp. iní hostia (po vzájomnej dohode s koordinátormi ŽP).
 2. ŽP bola pridelená nástenka. ŽP si volí (okrem iných) funkciu Referent na zverejňovanie informácií – 2 nástenkári, ktorí sa počas roka o nástenku starajú. Zverejňujú sa na nej otázky, ktoré sa chcú žiaci opýtať učiteľov, predsedov, pani riaditeľky. Nástenka informuje o fungovaní ŽP všetkých členov ŽP, ale aj ostatných žiakov školy. Táto nástenka je umiestnená pri vstupe do budovy školy ( vstup pre druhý stupeň ).
 3. Vo vestibule je umiestnená Schránka dôvery, do ktorej môžu žiaci školy vhadzovať písomne spracované otázky, návrhy, resp. sťažnosti, ktoré by im mohli pomôcť vyriešiť spolužiaci prostredníctvom ŽP, alebo riaditeľstvom školy.
 4. ŽP má možnosť využívať webovú stránku školy na zverejňovanie informácií, otázok, návrhov a pod.

 

Článok 4

Zasadnutia žiackeho parlamentu

 

 1. Program rokovania ŽP zostavuje jeho predseda spolu s pedagogickým zástupcom parlamentu. Ostatným členom ho zverejňuje najmenej 2 dni pred zasadnutím ŽP prostredníctvom nástenky a webovej stránky.
 2. Počas každého rokovania sa vedie zápisnica (dátum rokovania, menný zoznam prítomných členov, pozvaných hostí, program schôdze, prerokované problémy, návrhy, podnety, výsledky hlasovania), ktorú zapisuje člen ŽP v spolupráci s pedagógom zastupujúcim ŽP. Každá zápisnica bude predložená riaditeľke školy.
 3. Členovia ŽP čakajú pred zasadnutím na pedagogický dozor pred čitárňou resp. na dohodnutom mieste podľa pokynov koordinátora (povereného pedagogického zamestnanca).
 4. Činnosť ŽP sa bude riadiť podľa štatútu, ktorý bol vypracovaný  Koordinátorom ŽP a schválený

              riaditeľkou školy a členmi ŽP.

 1. Zmena štatútu, resp. jeho doplnenie je možné vykonať formou dodatku  na základe dohody s koordinátormi ŽP, po predložení riaditeľke školy a schválení nadpolovičnou väčšinou členov ŽP.

 

Článok 5

Úlohy člena žiackeho parlamentu

 

 1. Člen ŽP je povinný povedať všetko, čo sa dozvedel na parlamente na triednickej hodine vo svojej triede. Na triednickej hodine si po dohode s triednym učiteľom, učiteľkou dohodne pevne stanovený čas, ktorý bude na každej triednickej hodine využívať.
 2. Na každé zasadnutia si člen ŽP nosí zošit (slovník), do ktorého si zapisuje všetko, o čom sa na parlamente rokuje a rieši. Z druhej strany si píšu otázky svojich spolužiakov, ktoré chcú prediskutovať na parlamente.

 

 

 1. Zánik členstva v ŽP :

             a) vystúpením člena

             b) vylúčením člena z dôvodu neúčasti, alebo iného priestupku

             c) zánikom ŽP

             d) ukončením školskej dochádzky v  ZŠ Spojová 

 1. Člen ŽP sleduje oznamy prostredníctvom nástenky ŽP a webového sídla školy.
 2. Zapája sa aktívne do činností a aktivít školy a ŽP.
 3. Navrhuje a spolupracuje na organizácii akcií školy a ŽP.

 

 

Článok 6

Vlastnosti člena žiackeho parlamentu

 

                 Vlastnosti člena ŽP  :

 •      dôvera väčšiny spolužiakov v triede a ich ochota rešpektovať jeho prácu v ŽP
 •      čestné a slušné vystupovanie voči spolužiakom i dospelým
 •      organizačné schopnosti
 •      zrozumiteľnosť a pohotovosť vo vyjadrovaní
 •      rozhodnosť pri riešení problémov a obhájenie si svojich názorov; schopnosť argumentácie

           a  vedenia dialógu

 •      vedieť rešpektovať rozhodnutie väčšiny.

 

 

Článok 7

Práva a povinnosti žiackeho parlamentu

 

 1. Na druhom zasadnutí sa volí predseda ŽP. Člen ŽP ma právo nominovať na funkciu predsedu a ostatných členov výboru ktoréhokoľvek  člena ŽP ale musí jeho nomináciu verejne obhájiť na zasadnutí ŽP.
 2. Členovia ŽP si ďalej volia :
 • podpredsedu
 • zapisovateľa
 • 2 kultúrnych referentov
 • 2 referentov pre zber štatistických údajov
 • 2 referentov na zverejňovanie informácií (web)
 • Súčasťou každého rokovania ŽP je riešenie pripomienok :
 • správanie žiakov
 • dochádzka
 • vzdelávacie výsledky
 • organizácia mimoškolských aktivít, súťaží a pod.
 • hodnotenie výzdoby a čistoty tried
 • návrhy na estetizáciu a čistotu školy
 • výsledky zberovej činnosti
 • iné návrhy a pripomienky na zlepšenie kvality a klímy školy
 • hodnotenie práce a plnenie plánu ŽP, ktorí si ŽP schválil na svojom 1. zasadnutí.

             Tieto sú  členovia ŽP povinný prezentovať na triednických hodinách.

 

Článok 8

Predseda žiackeho parlamentu

 

 1. Zasadnutie ŽP zvoláva jeho predseda, ktorý pripravuje program zasadnutia spolu s koordinátorom
 2. Predseda parlamentu má právo dvoch hlasov v prípade rovnosti hlasov.
 3. Predseda parlamentu je volený na jeden školský rok.

 

 1. Mimoriadne zasadnutie ŽP môže zvolať predseda parlamentu,  ak o to požiada nadpolovičná

             väčšina členov ŽP.

 1. Všetky podnety, pripomienky, návrhy prednesie predseda parlamentu spolu s koordinátorom ŽP

             riaditeľke školy.

 1. Informácie získané počas zasadnutia s pani riaditeľkou oznámi na ďalšom zasadnutí.
 2. Predseda ŽP má celkový prehľad o akciách, ktoré parlament pripravuje.
 3. V spolupráci s pedagogickým zástupcom sa stará o propagáciu a cieľ Schránky dôvery.
 4. Predseda parlamentu rozdeľuje úlohy jednotlivým poslancom pri akciách.
 5. Predseda parlamentu riadi aj jednotlivé príspevky , príspevky na webové sídlo školy,

             rozdeľuje zbery a podobne.

 1. Vedie aj ostatných členov ŽP k aktivite.

 

Článok 9

Podpredseda žiackeho parlamentu

 

 1. Pomáha s prípravou informácií na webovú stránku školy resp. do školského časopisu.
 2. Pomáha predsedovi ŽP.
 3. V prípade neprítomnosti predsedu parlamentu vedie zasadnutie parlamentu.
 4. Na slávnostnom zahájení a ukončení parlamentu si pripravuje príhovor na zhodnotenie

             činnosti parlamentu, prípadne na povzbudenie členov ŽP do plnenia svojej funkcie.

 

 

Článok 10

Zapisovateľ žiackeho parlamentu

 

 1. Zapisovateľ pripravuje prezenčné listiny, eviduje dochádzku členov ŽP na zasadnutiach.
 2. V spolupráci s pedagogickým zástupcom ŽP vypracuje zápisnicu v zmysle bodov programu,

              ktorý mu predkladá predseda.

 1. Vypracovanú zápisnicu predkladá na podpis predsedovi a koordinátorovi ŽP na overenie a zápisnicu archivuje.
 2. Kópiu zápisnice odovzdá riaditeľke školy.

 

Článok 11

Kultúrny referent žiackeho parlamentu

 

 1. Kultúrny referent ŽP spolupracuje s pracovnými komisiami, ktoré tvoria zástupcovia pedagogického

             zboru a zabezpečuje spoluprácu ŽP pri realizácii aktivít a podujatí v kompetencii týchto komisií.

 1. Zabezpečuje informačný materiál o kultúrnych, zábavných, športových a iných podujatiach školy na nástenku ŽP.
 2. Pripravuje podklady z kultúrnych akcií školy za účelom zverejnenia na webovej stránke školy a v školskom  časopise.

Článok 12

Referent pre zber štatistických údajov
 

 1. Referent ŽP pre zber údajov spolupracuje s triednymi učiteľmi, od ktorých zbiera údaje o dochádzke, priemery dosiahnutých vých.- vzd. výsledkov za triedu, o účasti a úspešnosti na súťažiach a olympiádach, o spolupráci na aktivitách školy a pod.
 2. Údaje spracúva s predsedom ŽP a s pedagogickým zástupcom do grafov a vyhodnotenie odovzdá referentovi na zber informácií, ktorý ich zverejní na nástenke.

 

Článok 13

Referent na zverejňovanie informácií

 

 1. Referent na zverejňovanie informácií prostredníctvom nástenky má na starosti obnovovanie nástenky umiestnenej na školskej chodbe.
 2. Pravidelne sa stará o vzhľad nástenky a o aktualizáciu jej obsahu na základe informácií a materiálov, ktoré si zabezpečuje od členov ŽP.
 3. Spolupracuje s predsedom parlamentu a koordinátorom ŽP, ktorí posúdia podobu a obsah informácií a dajú súhlas na zverejnenie na nástenke alebo stránke školy.

 

Článok 14

Záverečné ustanovenia

 

 1. Štatút ŽP je povinný rešpektovať každý zvolený člen ŽP.
 2. Štatút ŽP sa môže meniť a dopĺňať v zmysle bodu 5, Čl. 4 a na základe uznesenia ŽP formou dodatku.
 3. Tento Štatút žiackeho parlamentu bol schválený na zasadnutí ŽP dňa 10.10.2014 a týmto dňom vstupuje do platnosti.

 

 

Predseda ŽP: Lucia Kubišová                                                       


Koordinátor: Mgr. Miroslava Kozáková                                          

 

Koordinátor : Mgr. Zuzana Sabuchová                                                 

 

Koordinátor : Mgr. Jana Körtvélyesiová                                                                      

 

Riaditeľka školy: Mgr. Šárka Kováčová