Navigácia

PROJEKTY ZŠ Spojová 2017/2018 Ukončené projekty

Projekty

PROJEKTY ZŠ Spojová 2017/2018

Pokračovanie v projektoch a prebiehajúce projekty v školskom roku 2017/2018:

 

  • IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie

           MŠVVaŠ SR

           (Vytvorenie modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti  a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT)

  • ELEKTRONIZÁCIA VZDELÁVACIEHO SYSTÉMU REGIONÁLNEHO ŠKOLSTVA

​          MŠVVaŠ SR

           (Vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie.)

 

  • PODPORA PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE ŽIAKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami.

​           Národný projekt - ŠIOV

(Modernizovať učebný plán základného vzdelávania vo fyzike, biológii, chémii a technickom vzdelávaní, zvýšiť úroveň záujmu žiakov v odbornom vzdelávaní, vybavenie škôl odbornými učebňami, zavedenie inovatívnych výučbových foriem a metód.

Národný projekt sa sústredí na vysoko aktuálne potreby trhu práce a snaží sa pripraviť kvalitných odborníkov a pracovné sily, ktoré trh vyžaduje, aby žiak našiel svoje uplatnenie. )

 

  • Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania

            NUCEM

(Inovovať a realizovať systém národných meraní na troch úrovniach po ukončení primárneho, nižšieho sekundárneho a vyššieho sekundárneho vzdelávania, ktorý umožní hodnotiť kvalitu a monitorovať vývoj vzdelávania na ZŠ a SŠ v kontexte realizovanej obsahovej reformy vzdelávania v SR.)

 

  • Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

​            Národný projekt - ÚIPŠ

(Inovovať obsah a metódy výučby s dôrazom na využívanie digitalizovaného obsahu; zvýšenie popularizácie a motivácie žiakov a študentov vzdelávať sa v prírodovedných a technických predmetoch a smeroch.)

 

  • KOMPLEXNÝ PORADENSKÝ SYSTÉM PREVENCIE A OVPLYVŇOVANIA SOCIÁLNO-PATOLOGICKÝCH JAVOV V ŠKOSKOM PROSTREDÍ

           Národný projekt VÚDPaP

(Zefektívniť systém výchovného poradenstva a prevencie – modernizovať podmienky, inovovať metodologické nástroje, metodiky, poradenské metódy Ďalším vzdelávaním zamestnancov systému VPaP, digitalizovať prostredie a diagnostické nástroje.)