Navigácia

Testovanie T-5, T-9

TESTOVANIE T-5

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017

 

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2016) sa uskutočnilo 23. novembra 2016 na 1 485 základných školách. Z toho bolo 1 344 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 125 s vyučovacím jazykom maďarským, 15 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským.

Testy písalo 45 299 piatakov, z toho bolo 42 384 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 2 902 žiakov zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov zo školy s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovania sa po prvýkrát zúčastnili aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, konkrétne žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiaci so zdravotným znevýhodnením, okrem žiakov s mentálnym postihnutím. Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo celkovo 1 768, t. j. 3,9 % z celkového počtu testovaných piatakov. Žiakov so zdravotným znevýhodnením bolo celkovo 3 095, t. j. 6,8 % z celkového počtu testovaných žiakov 5. ročníka ZŠ.

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania aj v tomto školskom roku umožnil certifikačným školám absolvovať testovanie elektronickou formou. E-testovanie 5-2016 absolvovalo 1 602 žiakov na 83 základných školách. Jednou z výhod modernej elektronickej formy testovania bola okamžitá spätná väzba žiakovi o predbežných výsledkoch po absolvovaní testov. Žiaci boli testovaní z matematiky, zo slovenského jazyka a literatúry a z maďarského jazyka a literatúry.

Test z matematiky písalo celkovo 45 286 žiakov, z toho 43 737 žiakov v papierovej forme a 1 549 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 62,3 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 61,6 % a chlapci 62,9 %, pričom tieto výsledky sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 61,9 % a v elektronickej forme 71,8 % a vzhľadom na počet žiakov boli výsledky porovnateľné.

Test zo slovenského jazyka a literatúry písalo celkovo 42 381 žiakov, z toho 40 897 žiakov v papierovej forme a 1 484 žiakov v elektronickej forme. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 63,1 %. Dievčatá riešili test s priemernou úspešnosťou 65,8 % a chlapci 60,5 %, pričom priemerné výsledky dievčat a chlapcov sú porovnateľné. Priemerná úspešnosť žiakov v papierovej forme bola 62,8 % a v elektronickej forme 71,2 %, pričom vzhľadom na počet žiakov boli výsledky porovnateľné.

Podrobnejšie vyhodnotenie :

http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2016/tlacova_sprava/TS_T5_2016_FINAL.pdf