• PROFIL ABSOLVENTA PRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA ZŠ SPOJOVÁ

    •  

     Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho stredného vzdelávania, pričom má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie ďalších spôsobilostí. Získal predpoklady na to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať. Má osvojené základy používania štátneho a cudzieho jazyka. Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňoch vzdelávania.

     Absolvent primárneho vzdelávania ZŠ Spojová:

     • chápe potrebu učenia sa ako prostriedok na dosiahnutie určitého cieľa
     • je spoločenský a aktívny, dokáže kooperovať, ovláda zásady vhodného správania sa
     • vie vyjadriť vlastný názor a robí správne rozhodnutia primerané svojmu veku,
     • získa zásady funkčnej, čitateľskej, prírodovednej a matematickej gramotnosti
     • môže si osvojiť základné pohybové zručnosti v plávaní, korčuľovaní a lyžovaní
     • absolvuje pobyt v Škole v prírode
     • dokáže uplatniť svoje silné stránky v rôznych oblastiach podľa individuálnych schopností aj prostredníctvom záujmových útvarov, ktoré mu škola ponúka