Školský poriadok

    • Školský poriadok

    • VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY - ŠKOLSKÝ PORIADOK
      
     Školský poriadok je vypracovaný v súlade s § 153 Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 a bol prerokovaný v pg. rade a s orgánmi školskej samosprávy. Je platný od 1. septembra 2008, v terajšom znení od 1. septembra 2021. Školský poriadok ZŠ, Spojová 14, Banská Bystrica (ŠP) je súhrn pravidiel,  ktorými sa zabezpečuje plnenie povinnej školskej dochádzky žiakov, riadny chod vyučovania a organizácie školy.

     Vnútorný poriadok školy otvoríte po kliknutí na odkaz 

     Vnútorný školský poriadok pre šk, rok 2021/2022