• PROFIL ABSOLVENTA NIŽŠIEHO STREDNÉHO VZDELÁVANIA ZŠ SPOJOVÁ

    •  

     Predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie stredné vzdelávanie. Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilosti žiakov a rozvoj ich analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií žiakov. Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosť objaviť a rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre optimálne rozhodnutie o ďalšom - vyššom strednom vzdelávaní.

      

     Absolvent nižšieho stredného vzdelávania ZŠ Spojová:

     • uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku svojho celoživotného osobného rastu a ekonomickej prosperity
     • rozvíja základy čitateľskej, jazykovej, matematickej, počítačovej, finančnej, mediálnej a sociálnej gramotnosti
     • rozvíja svoje prezentačné, argumentačné schopnosti a schopnosť kriticky myslieť
     • dokáže posúdiť svoje silné a slabé stránky a posilňovať ich s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a profesijné záujmy
     • získa základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine
     • má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte
     • môže si zdokonaliť pohybové zručnosti v plávaní a lyžovaní
     • rozvíja svoje záujmy aj prostredníctvom záujmových útvarov, ktoré mu škola ponúka

      

     RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN 2019-2020.pdf