• STRAVOVACÍ SYSTÉM ŠKOLY

    •  
     OZNAM
     Vážení rodičia,
     pri objednávaní obedov je potrebné sledovať, či sa žiak nasledujúci deň zúčastní vyučovania (ak má obed objednaný vopred). Štátna dotácia k 30.6.2021  bola ukončená. Obed pre 1. stupeň od 1.9.2021 bude 1,21€ + 8 eur réžia mesačne,obed pre 2.stupeň bude 1,30€ + 8 eur réžia mesačne.
      
     UPOZORNENIE:
      
     Z kreditu stravníka sa pri prvom objednaní stravy odráta suma 8,- eur - podľa VZN č.01/2019 o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti  mesta Banská Bystrica za režijné náklady v školskej jedálni pri ZŠ Spojová.
      
     Z tohto dôvodu je potrebné navýšiť kredit o túto sumu a výšku kreditu sledovať po odrátaní režijného poplatku.
     Zostatok kreditov (aj v mínuse) sa Vám zobrazí pri objednávaní stravy.
      
     Žiadame všetkých rodičov, aby pri úhrade platieb uvádzali variabilný symbol a v poznámke meno žiaka, inak nebude platba spárovaná.
      

     Od školského roka 2012/2013 používame elektronický stravovací systém. Do tohto systému je nutné prihlásiť sa prostredníctvom prihlasovacieho mena (login) a hesla. Tieto dostanete od vedúcej školskej jedálne pri zakúpení čipového prívesku. Čipový prívesok nahradil stravovacie lístky. Objednávanie stravy sa realizuje prostredníctvom objednávacieho terminálu, ktorý sa nachádza v školskej jedálni alebo na internetovej adrese stravovacieho systému: http://jedalen.zsspojbb.sk (prípadne na webovej stránke školy pod názvom OBJEDNÁVKY OBEDOV). Pridelené prihlasovacie heslo si môžete po prvom prihlásení zmeniť  v časti „zmena hesla“. Stravu je možné  si objednať na celý týždeň, najneskôr  však  deň vopred do 14:00 hod.  Je potrebné vybrať si z možností buď obed „A“, alebo obed „B“, inak stravníci nebudú mať objednaný obed. Obed teda nie je automaticky prihlásený, ako tomu bolo doteraz. Už objednanú stravu bude možné zrušiť (napr. počas choroby/ochorení dieťaťa), najneskôr však ráno do 7:30 daného dňa prostredníctvom internetu alebo objednávacieho terminálu v jedálni.

     Platby za stravu sa nebudú realizovať v hotovosti u vedúcej školskej jedálne, ale na číslo účtu školskej jedálne prostredníctvom prevodného príkazu v banke, internet bankingumobil bankingu alebo hotovosťou v ČSOB.  Číslo účtu: 4017181555/7500 ČSOB, č. účtu v novom tvare IBAN: SK25 7500 0000 0040 1718 1555 s názvom účtu: ZS SPOJOVA 14, BB - skolska jedalen. Pri poukázaní platby na účet je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, je to číslo stravníka používané ako prihlasovacie meno, ktoré dostanete s čipom od vedúcej jedálne. Bez variabilného symbolu nevieme identifikovať  v systéme Vašu platbu! Odporúčame uviesť aj do poznámky pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa a triedu.

     !!!UPOZORNENIE!!! Od 1.9.2021 je nutné mať pre prvú objednávku v mesiaci zostatok kreditov minimálne v hodnote réžie 8.00 EUR plus cenu jedneho obeda podľa kategórie žiaka. Cena obeda 1.stupeň 1,21 EUR, 2.stupeň 1,30 EUR, + 8.00 EUR réžia jedenkrát mesačne ostáva Zostatok kreditu sa po novom zobrazuje priamo v eurách.

     Cena za obed je 1,21€ - I. stupeň  a  1,30€ - II. stupeň. Sumu na úhradu vypočítate počtom školských dní konkrétneho mesiaca vynásobeného cenou obeda. Nový systém Vám umožňuje neobmedzený vklad aj na niekoľko mesiacov dopredu vďaka prenosu kreditu (v eurách) do ďalších mesiacov. Platby však treba realizovať načas, najneskôr do 25. dňa v mesiaci (v prípade presnej platby na mesiac), aby stihli prísť peniaze na účet školskej jedálne. Medzibankovým prevodom to môže trvať až 3 dni a Vaše dieťa by bolo zatiaľ bez kreditu, a teda bez stravy.

     Odporúčania pre stravníkov:

     Odporúčame stravníkom, aby si už počas víkendu pozreli obedy na nasledujúci týždeň a zároveň si ich aj na celý týždeň objednali. Systém to dovoľuje a vyhnete sa tak každodennému objednávaniu stravy, čím ušetríte množstvo času. Nezabúdajte na objednanie, lebo bez neho stravník nemá stravu. Časy uvedené v pokynoch berte ako hraničné a rátajte radšej s niekoľko minútovou rezervou. Keď sa systém uzavrie, nie je možné stravu doobjednať či odhlásiť. Ak sa chcete vyhnúť mesačnému prepočítavaniu výšky platby (napr. II. stupeň max. 22 x 1,21€ = 26,62€ + režijný poplatok 8€), uhrádzajte o niečo vyššiu sumu a ostatok sa prenesie do nasledujúceho mesiaca. Sledujte si aj výšku kreditu (v eurách) na stravovacom systéme a podľa toho sa s platbou zariaďte. Bez kreditu sa strava nedá stravníkom objednať.