Novinky

     • OŽaZ

     • Začiatkom septembra sa v lokalite pod Suchým vrchom uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽaZ, pre skôr narodených - branné cvičenie. Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Prístup žiakov hodnotíme veľmi kladne, vďaka čomu boli splnené všetky úlohy a aj cieľ cvičenia. Žiaci si preverili svoje teoretické a praktické zručnosti v zdravotnej príprave, v dopravnej výchove, v topografii, v streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
      Cvičeniu prialo aj počasie, a tak si žiaci dobre zašportovali a zasúťažili. V jednotlivých ročníkoch zvíťazili triedy - 5.A, 6.C, 7.C, 8.A a 9.B. Víťazom gratulujeme a v júni sa tešíme na účelové cvičenie opäť

     • Kniha za úsmev 3

     • Pred budovou školy práve prebieha zber papiera, pri ktorom bol objavený poklad-množstvo zaujímavých kníh. Deti si pre seba či svojho blízkeho mohli vybrať ľubovoľný žáner. Každú knihu sme vymenili za úsmev.

     • ...na baňu klopajú....

     • Naši štvrtáci v druhom októbrovom týždni načerpali nevšedné zážitky a vedomosti v prostredí Historickej školy prof. J. Mistríka v Španej Doline. Postupne všetky štyri triedy sa po jednom dni učili v starej škole. Vyskúšali si sedieť v dobových drevených laviciach, učili sa písať husacím brkom s naozajstným atramentom a tiež kriedou na malé tabuľky, ktoré kedysi žiaci používali na miesto písaniek. Pani učiteľky potešil pohľad na „naše“ staré a funkčné hudobné harmónium, ktoré donedávna zdobilo výklenok chodby prvého stupňa a v tejto starej škole našlo uplatnenie.

      Žiaci so zatajeným dychom počúvali slová pani lektorky PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD.  

      o živote baníkov v minulosti, o fáraní,  o nebezpečenstvách pod zemou, videli animáciu fungovania ťažby medenej rudy. Porovnali, ako mohli vyzerať miestne stavby v minulosti a dnes. Dozvedeli sa o obchodnej ceste vyťaženej suroviny do sveta, videli miestny banícky orloj, absolvovali prechádzku po baníckom chodníčku . Na pamiatku si odniesli permonícky výučný list so Špančovu pečiatkou o prijatí do baníckeho cechu.

      Mgr. K. Kalmanová, tr. učiteľka 4.A


       

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica ponúka voľné pracovné miesto:

      Kategória zamestnanca: Pracovníčka v prevádzke

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vzdelanie v potravinárstve alebo odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami z RÚVZ, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: ihneď

       

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk

     • Rozpis zberu papiera

     • Dobrý deň, vážení rodičia.

      Pandémia nám skomplikovala aj tradičný zber papiera, preto sme si dovolili vytvoriť nasledovný rozpis. Prosíme vás o jeho dodržiavanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 1. októbrového týždňa sa v našej ZŠ začala realizovať krúžková činnosť, ktorá bude prebiehať určenou formou vedením školy v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie v zmysle COVID - automatu pre školy a rozhodnutím RÚVZ.

      Informácie o termínoch krúžkov sa dozviete v sekcii Rodičia a žiaci - Krúžky, resp. kliknutím na link:

      https://zsspojova.edupage.org/a/kruzky-1

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      na webovú stránku bola v sekcii Žiaci a rodičia - Život na škole / Krúžky aktualizovaná ponuka krúžkov na školský rok 2021/2022 s informáciami o uplatnení vzdelávacích poukazov a postupe v prípade záujmu o zvolený krúžok na škole.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY - pre žiakov 1. stupňa

      6.30 - 7.00 vchod B

      Od 7.00 deti vstupujú do budovy nasledovne:

      • vchod A - celý 2. ročník, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B
      • vchod B - celý 1. ročník, 3.C, 3.D, 4.C, 4.D

      Rozvrhnutie vchodov platí aj pri odchode zo ŠKD.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Organizácia vyučovania

      V pondelok - 6.9.2021 sa uskutoční teoretická časť OŽaZ (OČaP)

      • pre žiakov 1. stupňa končí vyučovanie o 11:40 hod.
      • pre žiakov 2. stupňa končí vyučovanie o 12:35 hod.

      V utorok - 7.9.2021 sa uskutoční praktická časť OŽaZ (OČaP)

      • pre žiakov 1. stupňa končí vyučovanie o 11:40 hod.
      • pre žiakov 7. a 9. ročníka končí vyučovanie o 12:30 hod.
      • pre žiakov 5. a 6. ročníka končí vyučovanie o 12:45 hod.

      ŠKolská jedáleň a ŠKD sú v prevádzke v štandardnom režime.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Organizácia vyučovania - piatok (3.9.2021)

      • žiaci 1. - 3. ročníka - vyučovnie končí o 11:40, následne v činnosti pokračuje ŠKD
      • žiaci 4. ročníka - vyučovanie končí o 11:40, následne v činnosti pokračuje ŠKD
      • žiaci 5. - 9. ročníka - vyučovanie končí o 11:40

      Od zajtra (3.9.2021) bude v prevádzke aj školská jedáleň, objednávanie obedov môžete uskutočniť štandardným spôsobom cez internet. Zároveň dôrazne upozorňujeme rodičov, že k vydaniu obeda je potrebný čip. 

      Činnosť v ŠKD prebieha do 17:00 hodiny.

    • Slávnostné otvorenie školského roka
     • Slávnostné otvorenie školského roka

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022 sa uskutoční 2. septembra nasledovne:

      • 8.30 – 10.00 hod. - žiaci 2. ročníka – až 8. ročníka
      • 9.00 – 10.30 hod. – žiaci 1. ročníka a 9. ročníka

      Vstup žiakov do budovy školy – vchodmi A a B s triednym učiteľom (žiak odovzdá TU Vyhlásenie o bezpríznakovosti a vstupuje do školy s rúškom).

      Pre žiakov 1. ročníka a 9. ročníka v sprievode triedneho učiteľa bude prebiehať slávnostné otvorenie školského roka v exteriéri školy.

      V tento deň nebude v prevádzke ŠKD, taktiež nebude zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.

      Tešíme sa na Vás! 

      Link: Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.docx (tlačivo si môžete vyzdvihnúť aj na sekretariáte školy)    • OZNAM - dôležité !
     • OZNAM - dôležité !

     • Vážení rodičia,

      MŠVVaŠ na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem prostredníctvom EDUPAGE do 25.8.2021 do 20.00 hod., má nárok na 1 balenie (v počte 25 ks). Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19. Od 31. 8. 2021 bude škola informovať rodičov o presnom dátume výdaja samotestov. Rodič pri preberaní samotestov škole podpíše „Odovzdávací a preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie a návod na použitie“, ktorým prehlási, že samotesty nebudú použité na iný účel ako na samotestovanie žiaka. Prihlasovací formulár nájdete na EDUPAGE – po prihlásení rodičovským kontom.

      Ďakujeme za pochopenie.

      Vedenie školy

       

      Prílohy:

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR. 

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      predaj čipov na stravovanie pre prvákov v školskej jedálni pre nový školský rok 2021/2022 bude prebiehať v termíne od 23.8.2021 -  do 31.8.2021 v čase od 8,00 hod. - 14,00 hod. u vedúcej školskej jedálne (vstup od ŠJ zozadu). Cena čipu je 2,50 eur.

       V inom termíne je potrebné dohodnúť vyzdvihnutie na tel.čísle 048 4134717.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Voľné miesta v dennom letnom tábore

      Vážení rodičia,

      v prípade záujmu o denný letný tábor, ktorý organizuje Školský klub detí, v termíne od 23.augusta do 26. augusta 2021, je možné poslať záväznú prihlášku (príloha) mailom na adresu : skd@zsspojbb.sk

      najneskôr do 9.augusta 2021

      Poznámka: Do 15.augusta Vám budú zaslané na Vašu emailovú adresu všetky potrebné informácie k organizácii denného tábora.

      Zavazna_prihlaska_do_denneho_letneho_tabora.docx