• OZNAM pre rodičov budúcich prvákov

    Vážení rodičia budúcich prvákov,

    na základe Usmernenia MŠVVaŠ SR k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky na školský rok 2021/2022 a určenia termínu zápisu do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Banská Bystrica vám oznamujeme, že zápis formou elektronickej prihlášky sa uskutoční od 6. apríla 2021 do 9. apríla 2021 vrátane.

    Do tohto termínu bude elektronická prihláška na zápis do ZŠ, Spojová 14 v BB neaktívna.

    Všetky vyplnené elektronické prihlášky škola eviduje.