• Testovanie T-5

    • Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2017/2018

     Testovanie 5-2017 – Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie 5-2017) sa uskutočnilo 22. novembra 2017 na 1 481 základných školách. Z toho bolo 1 341 základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 126 s vyučovacím jazykom maďarským, 13 s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a 1 škola s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testy písalo spolu 45 080 piatakov, z toho bolo 42 227 žiakov s vyučovacím jazykom slovenským, 2 840 žiakov s vyučovacím jazykom maďarským a 13 žiakov s vyučovacím jazykom ukrajinským. Testovaných bolo 3 118 žiakov so zdravotným znevýhodnením (6,9 % z celkového počtu testovaných piatakov). Testovania sa zúčastnilo 1 743 (3,9 %) žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a 123 (0,3 %) cudzincov.

     Cieľom testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.

     Test z matematiky písalo celkovo 45 062 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste z matematiky bola 64,7 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 64,3 % a chlapci 65,2 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.

     Test zo slovenského jazyka a literatúrypísalo celkovo 42 230 žiakov. Priemerná úspešnosť žiakov v teste zo slovenského jazyka a literatúry bola 62,8 %. Dievčatá riešili test s úspešnosťou 65,6 % a chlapci 60,1 %, tieto výsledky sú porovnateľné a rozdiel nebol vecne významný.

     Podrobnejšie informácie nájdete na:

     http://www.nucem.sk/documents/46/testovanie_5_2017/tlacova_sprava/Tla%C4%8Dov%C3%A1_spr%C3%A1va_-_V%C3%BDsledky_Testovania_5-2017.pdf