Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Človek a príroda CAR
Dejepis DEJ
Etická výchova ETV
Francúzsky jazyk FRJ
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Ochrana života a zdravia OŽZ
Práce v domácnosti PDO
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PRV
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Svet práce SEE
Španielsky jazyk SPJ
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2019.0.1142 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 07.12.2018