Novinky

     • Y-psilon - slovina je hra

     • 28.5. 2021 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže Y-psilon - slovina je hra. Do súťaže sa zapojili žiaci 5.- 9. ročníka v celkovom počte 64. Súťaž bola zameraná predovšetkým na to, aby sa žiaci zoznámili so svojím materským jazykom zábavnou formou. Riešili testy podľa jednotlivých ročníkov, teda  každý ročník mal svojho víťaza v rámci Slovenska. Žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť viac ako 80%, sa zaradili medzi ocenených diplomom so zlatou medailou. U nás to bolo 27 žiakov.

      Najúspešnejšou riešiteľkou v rámci Slovenska bola

      Simona Hanulová z 9.A,

      ktorá vo svojej kategórii žiakov 9. ročníka, 

      vyhrala fitnesnáramok za 2. miesto.

      Veríme, že budúci školský rok sa zapoja do tejto súťaže viacerí žiaci.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Dňa 30. júna 2021 budú žiakom vydané vysvedčenia s vyhodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov.

      • od 9:30 do 11:00 sa uskutoční SLÁVNOSTNÝ PROGRAM - projektu Krížom-krážom po Slovensku
      • posledné zvonenie deviatakov
      • ukončenie vyučovania - 11:30 hod.

      ŠKD v tento deň nebude v prevádzke. Zároveň žiadame rodičov, aby si deti prevzali najneskôr do 12:00. Ďakujeme.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Z organizačných dôvodov bude vyučovanie od 22.6. do 30.6.2021 upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - vyučovanie končí o 11:40
      • 2: stupeň - vyučovanie končí o 12:35

      Činnosť ŠKD prebieha v nezmenenom režime - do 17:00 hodiny. 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • V pondelok - 21.6.2021 - bude upravené vyučovanie nasledovne:

      - 1. stupeň – vyučovanie končí 4 VH – o 11:40 hod.

      - 2. stupeň – vyučovanie končí 5 VH – o 12:35 hod.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať v bežnom režime – do 17:00.

     • Voľné pracovné miesta

     • ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici ponúka voľné pracovné miesta:

      Kategória zamestnanca: Upratovačka

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: 16.08.2021

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk

     • Deviataci učia prvákov

     • Tohtoroční deviataci sa so základnou školou lúčia originálnym spôsobom. Svoje doteraz nadobudnuté vedomosti odovzdávajú našim najmladším žiakom – prvákom. Riešia s nimi zaujímavé príklady z matematiky, čítajú pútavé texty, ukazujú im fascinujúce pokusy z chémie či fyziky, motivujú ich pri zdolávaní športových disciplín. Prváci s otvorenými očami sledujú a obdivujú starších spolužiakov a možno aj oni snívajú o takom množstve vedomostí. Pre deviatakov bolo veľkým spestrením vyučovania zapáliť iskru v očiach prvákov a vidieť ich túžbu po vzdelávaní.

             ... a učitelia sa tešia, akým zaujímavým spôsobom sa spojili najstarší a najmladší žiaci školy a využili v školskom prostredí aj iné možnosti vzájomnej spolupráce a vyučovania.

      PaedDr. Janka Balážová

     • Úspechy našich žiakov v prednese a v literárnych súťažiach

     • Napriek sťaženým podmienkam zapríčinených mimoriadnou situáciou v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Kováčova Bystrica a do autorských literárnych súťaží Banskobystrické pierko a Medziriadky.

      Školské kolá prednesu poézie  a prózy prebiehali online a víťazi napokon namiesto prezenčnej formy v daných súťažiach nahrali svoj prednes na videonahrávku, ktorú posudzovala odborná porota. Naši žiaci - D. ÁčováB. Barina sa umiestnili na prvých  miestach v súťaži Hviezdoslavov Kubín a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo prezenčne. V regionálnom kole B. Barina získal krásne 2. miesto. V okresnom kole súťaže v prednese poézie  a prózy Kováčova Bystrica naša žiačka P. Končická získala 2. miesto.

      To, že v našich žiakoch máme spisovateľský potenciál, nám svojou opakovanou  účasťou v autorských literárnych súťažiach dokázala K. Ďuriančiková. Kristínka v okresnom kole získala čestné uznanie za svoju tvorbu v tomto školskom roku.

      Srdečne blahoželáme.

      BS