Novinky

     • Prednes slovenskej povesti – Šaliansky Maťko

     • V mesiaci december prebiehali školské kolá súťaže v prednese slovenskej povesti pod názvom Šaliansky Maťko.

      Umiestnenie žiakov v jednotlivých kategóriách:

      Kategória 2.- 3. ročník:

      1. Miesto:  Viktória Bezemková, 2.D 

      2. Miesto:  Natália Babicová, Martin Skaloš – 2.A

      3. Miesto:  Filip Doncs, 3.D

      Kategória 4.- 5. ročník:

      1. Miesto:  Linda Filadelfi, 4.D 

      2. Miesto:  Záchenská Katarína, 5.C

      3. Miesto:  Melicherčíková Simona, 4.C

      Kategória 6.- 7. ročník: 

      1. Miesto: Diana Áčová, 6.B

      2. Miesto: Spodniaková Nikola, 7.B

      3. Miesto: Čiefová Eliška, 6.C

      Víťazi jednotlivých kôl postupujú do okresného kola. Srdečne blahoželáme!

     • ZŠ SPOJOVÁ POMÁHA

     • Posledné mesiace tohto roka sa v našej škole niesli aj v znamení pomoci druhým.

      V novembri to bola podpora týraným a zneužívaným deťom prostredníctvom akcie BUBNOVAČKA.

      December bol zameraný na pomoc DD Srdiečko, pre ktorý  sme so žiakmi realizovali potravinovú zbierku.

      Vyvrcholením našej soidarity a pomoci bol Vianočný punč pre Prešov počas Vianočného koncertu, kde sa nám podarilo vyzbierať 400,- eur.

      Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí podporili našu snahu pomáhať.

       

      Ďakujeme a prajeme krásne vianočné sviatky.

     • V. Konský – thajský box

     • Dňa 16. 12. k nám zavítal štvornásobný držiteľ svetových titulov v thajskom boxe Vladimír Konský. Absolvoval najviac profesionálnych zápasov na Slovensku. Trénuje mládež a nadšencov tohto športu, založil občianske združenie Konsky Box Academy a cez ďalší projekt „From me for you“ pomáha s manželkou deťom z detskej onkológie plniť ich sny. Šiestakov zaujalo rozprávanie o jeho neľahkých športových začiatkoch a zblízka si pozreli jeho najväčšie trofeje.

     • Vianočné dielne

     • V tento predvianočný čas žiaci 2.D prežili príjemné dopoludnie v spoločnosti ich rodičov a starých rodičov. Deti ich privítali krátkym programom, ktorý navodil vianočnú atmosféru a chuť tvoriť. Spoločne vyrábali snehuliakov a následne maľovali tričká. Všetkým ďakujeme za účasť a spoluprácu a prajeme krásne a pokojné sviatky.

     • Poďakovanie za darcovstvo krvi

     • Už po piatykrát zamestnanci ZŠ Spojová usporiadali  dňa 12.12. 2019 v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici podujatie „Kvapka krvi“. Do akcie sa zapojilo 33 darcov. Darovanie krvi patrí k významným humánnym činom, ktorý zachraňuje ľudské životy. Najdôležitejším číslom je ale viac ako 15 litrov nezištne darovanej krvi, ktorá pomôže zachrániť životy a zdravie tým, ktorí ju potrebujú. Touto cestou vyslovujeme uznanie, úctu a poďakovanie všetkým dobrovoľným darcom krvi, ktorí prišli darovať krv do našej školy. Ďakujeme aj rodičom-darcom, ktorí adresne darovali krv na Národnej transfúznej stanici pre Matúška Kukučku.

    • 45. výročie ZŠ SPOJOVÁ
     • 45. výročie ZŠ SPOJOVÁ

     • Milá škola,

         v septembri 1974 si svojím prvým zvonením dala na známosť, že otváraš svoje brány všetkým deťom z Fončordy a blízkeho okolia. Odvtedy už 45 - krát svojím septembrovým zvonením vítaš svojich žiakov a zamestnancov.

      Škola si svojou usilovnosťou vybudovala veľmi dobrý kredit vzdelávania a výchovy v meste Banská Bystrica.

         Moderná škola, ktorá spĺňa vysoké nároky vzdelávania obsahom, vybavením, vyučovacími metódami, formami, prístupom k žiakom dosahuje  každoročné výborné výsledky  v okresných, krajských i celoštátnych kolách postupových súťaží,  predmetových olympiád a umiestnení medzi najlepšími školami v celoslovenskom testovaní žiakov.

           Škola, ako každá inštitúcia,  prešla svojím vývojom...  Od neľahkého začiatku v  nedokončenej novostavbe  v roku 1974 sa rýchlo dostávala do zabehnutých koľají. Začala žiť svojím vlastným životom a budovať svoje tradície.

          V zrkadle spomienok sa vynárajú mnohí žiaci, ktorí vrchovatou mierou prispeli k dobrému menu školy, ktorí zastávajú popredné miesta vo vede, kultúre, v spoločenskom i hospodárskom živote. Tieto súčasné aj minulé úspešné výsledky v predchádzajúcich 45-tich rokoch by nebolo možné dosiahnuť bez zodpovednej práce bývalých učiteľov i súčasných pedagógov i nepedagogických zamestnancov našej školy, ktorí tu zanechali kus svojho života.

           Patrí sa nezabudnúť, patrí sa poďakovať. Vďaka patrí všetkým kolegom, ktorí  na škole pôsobili a pôsobia  za všetko to, čo  pre školu, jej žiakov, ich detské srdiečka vykonali. Poďakovanie patrí aj všetkým žiakom, ktorí tvorili  minulosť, ale i tým, ktorí tvoria  súčasnosť pestrého života školy.

          Pri tejto slávnostnej príležitosti prináleží vysloviť nádej, že naša škola, tak ako doteraz, bude aj naďalej tou jedinečnou šíriteľkou vzdelania, bude vychovávať ďalšie a ďalšie generácie žiakov a bude svedkom formovania budúcich generácií našich potomkov, ktorí sa aj po rokoch budú k nej vracať s úctou a peknými spomienkami k nej, svojim spolužiakom,  k  svojim bývalým učiteľom.

      Milá škola Spojová, všetko Najlepšie!!!

    • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI
     • MIKULÁŠSKA KVAPKA KRVI

     • Milí rodičia, priatelia školy, života...

      12.12.2019 sa v našej škole uskutoční akcia KVAPKA KRVI v spolupráci s Národnou transfúznou stanicou v Banskej Bystrici. Darovaním tejto najvzácnejšej tekutiny môžeme pomôcť aj žiakovi našej školy, Matúšovi Kukučkovi zo 7.D, ktorý ju nevyhnutne potrebuje.

      Vstupné vyšetrenie je potrebné absolvovať od 8:00 do 10:00.

      Ak máte záujem zúčastniť sa a neodovzdali ste návratku  triednemu učiteľovi, môžete sa prihlásiť na e-mail luptak@zsspojbb.sk (uveďte Vaše meno a triedneho učiteľa).

      Pomôžme, veď pomáhať je ľudské... Pomôžme tým, ktorí to najviac potrebujú.

     • Workshop Naprogramuj si LEGO robota

     • V pondelok 2. 12. sa naše žiačky Simona Melicherčíková zo 4.C a Kristína Ďuriančiková zo 6.A zúčastnili otvoreného workshopu v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici na tému Naprogramuj si LEGO robota. Workshop bol organizovaný organizáciou Aj ty v IT. Táto organizácia podporuje záujem dievčat o informatiku. Dievčatá sa na workshope naučili skonštruovať jednoduchého LEGO robota a naučili sa vytvoriť jednoduché programy. Ich robot sledoval čiernu čiaru a vyhýbal sa prekážkam.  Tešíme sa, že sme sa mohli tohto workshopu zúčastniť a dokázať, že aj dievčatá môžu byť dobré v oblasti, ktorá doteraz patrila skôr k chlapčenským záujmom. Ďakujeme J

    • 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského
     • 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského

     • Tak, ako minulý rok, aj tento rok sa naša škola zapojila do 15. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice k Medzinárodnému dňu školských knižníc 28. októbra 2019, ktorý sa konal pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Tohtoročnou témou sa stala významná a blízka osobnosť nášho regiónu -  „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa Gregora Tajovského“. Do tohto projektu sa prihlásilo 187 školských knižníc v základných školách a stredných školách s celkovým počtom 34 793 účastníkov podujatí. Stupienkové víťazstvo z minulého roka sa nám síce nepodarilo obhájiť, no aj tak nás potešilo krásne 17. miesto.

      V pondelok 28. októbra 2019 prebiehalo teda aj na našej škole podujatie pod názvom Olympiáda Banská Bystrica – Tajov 2019. Počas 3 vyučovacích hodín plnili žiaci disciplíny netradičnej olympiády. Zápasili voľným štýlom s knihou, a tak rozoberali texty diel J.G.Tajovského. Strieľali do čierneho, ilustrovali, či vytvárali čierno-biely portrét. Mladší bežali literárnu štafetu, s ktorou im pomohli mnohí starí rodičia a s láskou prečítali poviedky. Šermovali so šarmom v Tajove a spracovali geografické zobrazenie regiónu. Pustili sa do boxu Tajovský verzus žiak a spoznávali  diela a životopis tejto významnej osobnosti.

      Poslednou a najnáročnejšou disciplínou bol beh do Tajova, obce neoddeliteľne spojenou s jej rodákom. V spolupráci s vedením obce p. starostkou Mgr. Janette Cimermanovou a lektormi z Literárneho a hudobného múzea v BB mohli žiaci svoju tvorbu vystaviť v priestoroch Rodného domu v Tajove, či Obecného úradu v Tajove a svojimi prácami a výtvormi prezentovať svoju tvorivosť a nadobudnuté poznatky. Aj touto cestou sa chceme úprimne poďakovať za ústretovosť, ochotu a nasadenie prijať nás a vytvoriť nám priestor pre  zážitkové učenie.                                                        

      Žiaci a učitelia ZŠ Spojová 14 Banská Bystrica

     • Náboj Junior 2019 

     • Dňa 22.novembra 2019 sa dva štvorčlenné tímy žiakov našej školy zúčastnili na Gymnáziu A. Sládkoviča v B. Bystrici medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže Náboj Junior 2019. Súťaž prebiehala súčasne v 56 mestách Slovenska, Česka a Poľska. 

      Obom tímom sa v silnej konkurencii výborne darilo. 

      Prvý tím v zložení Diana Berková (9.B), Laura Áčová, Krištof Kašper a Šimon Mesiarik (9.C) – v určenom čase vyriešil všetkých 42 úloh

      a obsadil vynikajúce 2.miesto v rámci Banskobystrického kola. Víťazstvo im uniklo len o pár sekúnd. Prvé štyri tímy v Banskobystrickom kole vyriešili všetkých 42 úloh.

      Druhý tím zložený zo žiakov 9.A: Aleš Odráška, Filip Švantner , Ondrej Kmeť a Marek Záchenský vyriešil 41 úloh a  umiestnil sa na krásnom 5. mieste v rámci  Banskobystrického kola.

      Žiakom za úspešnú reprezentáciu školy srdečne blahoželáme!

      Vyhodnotenie a výsledky nájdete na stránke súťaže.