Novinky

    • Stravovanie v ŠJ od 1.6.2020
     • Stravovanie v ŠJ od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,

      Od pondelka - 1.6.2020 - bude v prevádzke aj školská jedáleň pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí boli záväzne prihlásení na vyučovanie a stravovanie v ŠJ. Z organizačných dôvodov nebude možnosť výberu jedál, objednávanie obedov bude prebiehať rovnakou formou, ako počas školského roka (prostredníctvom webovej stránky školy - https://zsspojova.edupage.org/a/skolska-jedalen). Podmienky stravovania a platby za obedy sú taktiež rovnaké, ako v bežnom režime.

       

    • OZNAM - vyučovanie od 1.6.2020 pre 1. - 5. ročník
     • OZNAM - vyučovanie od 1.6.2020 pre 1. - 5. ročník

     • Vážení rodičia,

      na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy - mesta Banská Bystrica, Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude otvorená pre žiakov 1. až 5. ročníka a obnovuje vyučovanie od 1.6.2020. Žiaci 6. - 9. ročníka, ako aj žiaci, ktorí nenastúpia na vyučovanie, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň, ktorých prevádzku a časový harmonogram upravuje Usmernenie pre rodičov (v prílohe č.3). Pri nástupe žiaka do školy (v pondelok 1.6.) je potrebné hneď ráno pri príchode odovzdať podpísané Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti, a následne bude žiakom zmeraná aj teplota. (príloha č.4) Všetky ďalšie onformácie o podmienkach, organizácii a časových harmonogramoch sa nachádzajú v Usmernení pre rodičov.

      Žiadame všetkých zákonných zástupcov o dôsledné preštudovanie priložených materiálov - usmernení a dodržiavanie všetkých pokynov.

      Vedenie školy

      Usmernenie_MSVVaS_SR_1_6_2020.pdf

      Rozhodnutie_zriadovatela_c.Pr.V-604732020_zo_dna_27.05.2020.pdf

      Usmernenie_pre_rodicov_obnovenie_vyucovania_1_6_2020.pdf

      Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_1_6_2020.docx

       

     • OZNAM - MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Matematický KLOKAN - online

      Medzinárodná súťaž „Matematický klokan“ sa bude tento rok konať v online verzii v termíne 8.-12. júna 2020.

      Prihlásení žiaci dostali prostredníctvom mailu od svojho triedneho učiteľa alebo od učiteľa matematiky prístupový kód na prihlásenie sa  do ONLINE súťaže Matematický klokan.

      Je dôležité, aby si prihlásení žiaci prístup k súťaži vyskúšali  v termíne od 25.5. do 31.5.2020.

      Na titulnej stránke súťaže https://matematickyklokan.sk/   žiaci nájdu odkaz ONLINE KLOKAN, kde sa po zadaní svojho kódu dostanú na skúšobnú súťažnú stránku. Môžu si tam skúsiť vyriešiť vlaňajšie úlohy.

      Žiaci môžu použiť mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

    • USMERNENIE - prijímacie skúšky na SŠ
     • USMERNENIE - prijímacie skúšky na SŠ

     • Usmernenie a informácie č. 2 k podávaniu prihlášok na stredné školy:

      Od správcu EduPage boli rodičom žiakov 9. a zrejme aj 5. ročníka zaslané sms o elektronickom vyplnení prihlášok na SŠ cez EduPage. Opätovne chceme rodičom zdôrazniť a ubezpečiť ich, že prihlášky našich žiakov boli v papierovej podobe a v termíne zaslané na stredné školy, a teda nie je potrebná duplicita, pretože podľa informácií z niektorých stredných škôl by sa zbytočne zhlcoval systém. Táto možnosť bola ponúknutá v tom prípade, ak rodičia z rôznych dôvodov nestihli v termíne podať prihlášku, čo sa  u nás nestalo,  alebo majú iný vážny dôvod.

      Nakoľko stredné školy zverejnili svoje kritériá pre prijímacie konanie v posledných dňoch (diplomy zo súťaží, jazykové certifikáty a iné, ktoré neboli odoslané fyzicky s prihláškami), odporúčame vám všetky tieto dokumenty doručiť osobne na sekretariáty zvolených stredných škôl, aby boli zaevidované už s doručenými prihláškami.

      Chceme požiadať zákonných zástupcov, aby informovali ZŠ (výchovnú poradkyňu mailom), pokiaľ došlo k zmene školy v podanej prihláške. ZŠ musí do 15.5. odoslať informácie na ŠVS.

      Ďalej žiadame rodičov, aby informovali mailom výchovnú poradkyňu o prijatí (neprijatí) žiaka na štúdium. V prípade, že by žiak nebol prijatý ani na jednu školu, budeme riešiť prijímacie konanie v II. kole a podávať opäť 2 prihlášky v júni.

      Upozorňujeme rodičov aj na spôsob potvrdenia nástupu žiaka po prijatí na štúdium. V usmernení č. 1 bolo v prílohách uvedené potvrdenie o nástupe na SŠ, ktoré vyplnia rodičia a doručia na SŠ. Tieto potvrdenia budú zrejme zverejnené aj na stránkach jednotlivých stredných škôl, kde budú texty už prispôsobené  porebám jednotlivých škôl. Treba teda sledovať aj stránky stredných škôl a ich dokumenty a prílohy.

     • OZNAM - prijímacie konanie na SŠ

     • Oznam  rodičom a žiakom 9. ročníka k prijímaciemu konaniu podľa odporúčania MŠ SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      1. Zákonní zástupcovia žiakov 9. ročníka (a 5. ročníka – so záujmom o osemročnú formu štúdia) podali prihlášku na štúdium na SŠ na riaditeľstvo ZŠ podľa zákona 245/2008 do 10. 4. 2020. Prihlášky boli spracované a odoslané na SŠ, pričom termín prijatia prihlášok na SŠ bol v dôsledku krízy predĺžený do 15. 5. 2020 (pre možné a nečakané problémy).
      2. Keďže prihlášky boli odoslané, nemôže už ZŠ meniť a presúvať prihlášky na iné stredné školy.
      3. Podľa usmernenia majú možnosť zákonní zástupcovia žiakov, ktorí si podali prihlášku na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie do 28.2. (na školu s talentovou skúškou) požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na iný študijný odbor, alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 1 5. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      4. Prijímacie konanie na SŠ sa koná v dňoch 19. 5. – 30. 6. 2020 podľa kritérií navrhnutých MŠ SR, ktoré si jednotlivé školy majú možnosť doplniť vlastným kritériom podľa  profilácie  a budú zverejnené do 7. mája na stránkach škôl.
      5. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
      6. Pokiaľ bude uchádzač prijatý na vzdelávanie, jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí strednej škole, potvrdenie o nastúpení (alebo nenastúpení) žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      8. Riaditeľ SŠ do 29. mája 2020 zverejní zoznam prijatých uchádzačov na webe alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      9. Riaditeľ SŠ do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest.
      10. Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      11. Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest, pričom toto konanie sa musí uskutočniť do 23. 6., do 25. 6. budú doručené rozhodnutia o prijatí a do 30. 6.  zákonný zástupca doručí potvrdenie o nástupe.

       Odporúčame rodičom, aby vo vlastnom záujme sledovali webové stránky škôl, na ktoré sa hlásia ich deti, portál ucimenadialku.sk, stránku MŠ SR – link:

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/.

      V prílohách uvádzame : 1. Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium.docx

                                             2. Kritériá prijímacieho konania - návrh MŠVVaŠ SR.docx           

       

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Oznam - Školský klub detí 2020/ 2021

      Žiadosť o prijatie do školského klubu detí  pre žiakov 2. - 4. ročníka na školský rok 2020/2021 je potrebné podať do 15.mája 2020. 

      Vyplnené tlačivo podľa príslušného ročníka zašlite na e-mailovú adresu skd@zsspojbb.sk.

      Žiadosť nemusí byť podpísaná. Podpis doplníte pri nástupe dieťaťa do školy po ukončení opatrení v súvislosti s pandémiou COVOD-19.

      Zákonný zástupca budúceho prváka žiadosť odovzdá prípadne vyplní tlačivo pri prevzatí rozhodnutia do prvého ročníka.

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD_pre_1.rocnik.docx

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD_pre_2._-_4.rocnik.docx

    • ETICKÝ KÓDEX MODERNÉHO ŽIAKA
     • ETICKÝ KÓDEX MODERNÉHO ŽIAKA

     • Motto : Chránim ostatných a tým aj seba

       

      Tolerancia a ohľaduplnosť, rovnako tak solidarita a zodpovednosť, sú sociálne zručnosti, ktorých aktivizácia plne prebieha v tomto období, a že úspešne, dokazujú to aj práce našich žiakov, ktorí svoje etické zručnosti teraz plne uplatňujú v praxi. Tieto hodnoty, ktoré etická výchova vštepuje žiakom počas školského roka v spolupráci s rodičmi, sa teraz ukázali ako nevyhnutnosť, ktorá nám všetkým spoločne umožní preklenúť sa cez toto obdobie Corona krízy.

      Ako prežívajú a vnímajú toto obdobie práve oni – žiaci? Básničky ktoré vytvorili mladší žiaci, nám poodhaľujú ich svet. Starší žiaci zas preukázali svoje manuálne zručnosti a ušili si svoje jedinečné a originálne rúška. A že všetci sú kreatívni a zruční, presvedčte sa sami.


      Mgr. Blahová


      RÚŠKO


      Na Slovensko prišiel nepozvaný hosť,

      Korona nás trápi, prežívame zlosť.

      Zavretí doma, každý sám, 

      hygienu prísnu držať mám.

      Umy si ruky, zakry tvár!

      na nikoho nekašli ani nekýchaj!

      Rúško nás chráni, tak ho nos!

      Urob z neho doplnok a buď BOSS!!!!!


      Tomáš Lörinc

      Foto: Bohušová

      Rúško 

      Tváre ukryli sme pod rúška,

      spoznať niekoho je riadna fuška.

      Biele,čierne,farebné,

      niektoré sú veru moderné.

      Už je z toho doplnok módny,

      do obchodu aj do práce vhodný.

      Ale hlavne chráni zdravie naše,

      chráňte teda aj to vaše!

       

      Alexandra Rumanovská

      Foto: Spišiaková

       

      Rúško

      Dnes už každý nosí rúško nie je to nič zvláštne,

      zakrýva však úsmevy a aj ľudské vášne.

      Včera keď som na prechádzku so psom išla,

      Nešlo mi to do hlavy , no potom som  na to prišla .

      Ako sa tí ľudkovia usmievali i za denného svetla.

      Ich oči tie mi ich emócie prezrádzali ,

      cítila som ako sa na mňa cez rúška pekne usmievali.

      A tak som sa usmievala cez rúško na nich aj ja ,

      tak ako to robia teraz všetci a nikomu to neprekáža.

       

      Nella Švantnerová

      Foto: Čatovičová

      RÚŠKO

      Je to veru fuška

      Stále nosiť rúška

       

      Ja čo nosím okuliare

      Nevidím na polku tváre

       

      a v tom rúšku je mi teplo

      Zažívam v ňom strašné peklo

       

      Ale rúško chráni nás

      Tak ho nosím zas a zas

       

      Mamina ho potom varí

      Vriaca voda robí čary

       

      Fekete

      Foto: Mikuštiaková

      RÚŠKO

      Svojím rúškom chránim Teba,

      Ty ho nos tiež – je to treba!

      Tak sa chráňme navzájom,

      pred tým hrozným strašiakom.

       

      Húska

      Foto: Svetkovská

      Koronavírus

      Nastali nám nové časy,

      na nový vírus zvykáme si.

       

      Vírus sa volá Korona,

      lebo nastala veľká pohroma.

       

      Do školy by sme radi chodili,

      ale nám ju zatvorili.

       

      Máme online vyučovanie,

      ale máme čas aj na hranie.

       

      Rúška nosiť musíme,

      seba i druhých tak chránime.

       

      Do spoločnosti chodiť nemáme,

      Korone vírusu šancu nedáme.

       

      S disciplínou vydržíme

      a vírus tak porazíme.

       

      Karolína Kupcová

       

      Foto: Iľašová

     • OZNAM - Kultúrne poukazy 2020

     • OZNAM pre rodičov a žiakov

      Vážení rodičia, žiaci, informujeme Vás o zmene distribúcie kultúrnych poukazov 2020, ktorá sa uskutoční do 11.9.2020 (úprava z Ministerstva kultúry SR).

      Platnosť kultúrnych poukazov je do 12.11.2020.