Novinky

     • Informácie k hromadným odberom na ZŠ Spojovej

      • Testovanie bude prebiehať od 8:00 do 20:00 v sobotu a v nedeľu.
      • Vyberiete si ľubovolné odberové miesto, cestu k odberovým miestam označujú červené šipky. Dovoľujeme si vás upozorniť, že chodník označený zákazovou značkou bude uzavretý.
      • Pri vstupe si, prosím, vydezinfikujte ruky.
      • Administratívnemu pracovníkovi sa preukážete občianskym preukazom. Pracovník vyplní registračný formulár a pridelí Vám číslo.
      • Zdravotníkovi odovzdáte pridelené číslo, následne Vám zdravotník odoberie vzorku.
      • Presuniete sa na vyhradené miesto označené modrým písmenom (z odberného miesta 1 a 2 do bodu A, z odberného miesta 3 a 4 do bodu B).
      • Zdravotník Vás zavolá k odberovému miestu, vypíše Vám certifikát na ktorý vyznačí výsledok testu.
      • V smere modrej šípky odchádzate z odberného miesta. V prípade pozitívneho výsledku Vás bude zdravotník informovať o ďalšom postupe.
    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v súlade s rozhodnutím ministra školstva číslo 2020/17949:1-A1810 z 23. októbra 2020 sa JESENNÉ PRÁZDNINY uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020. 

      Na základe Uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 zákonný zástupca žiaka, ktorý navštevuje základnú školu, predloží po celoštátnom testovaní pri prvom nástupe žiaka do školy aktualizované "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa.

      Žiaci 1. stupňa, ktorí majú viac ako 10 rokov sa musia pri vstupe do školy preukázať negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na územi Európskej únie na ochorenie COVID-19.

      V opačnom prípade sa títo žiaci nemôžu zúčastniť prezenčného vyučovania.

      V záujme ochrany zdravia žiakov, pedagógov a ostatných zamestnancov školy vás prosíme, aby ste sa zúčastnili celoplošného testovania a zvážili aj otestovanie vašich detí.

      Ďakujeme vám za porozumenie a spoluprácu


      Vedenie školy

      Aktuálne informácie na stránke MŠVVaŠ SR: 

      https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/

      Príloha:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti(1.11.2020).pdf

      Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti(1.11.2020).pdf

     • Hovorme o jedle – Chutné maľovanie

     • Výtvarná súťaž „Chutné maľovanie“ je jednou z aktivít VIII. ročníka Hovorme o jedle, ktorú vyhlasuje každoročne Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora s cieľom podporiť vzdelávanie detí o potravinách a dobrých stravovacích návykoch ako súčasti zdravého životného štýlu.

      Škola sa zapojila do tejto súťaže zaslaním najlepších výtvarných prác našich žiakov I. aj II. stupňa. Fantázia žiakov a ich kreativita je úžasná, čo vidieť aj v jednotlivých výtvarných dielach.

      Veríme, že niektoré zaujali aj odbornú porotu.

     • Školenie učiteľov

     • V dňoch 13. októbra 2020 a 23. - 24. októbra 2020 prebehlo ďalšie kolo vzdelávania pedagógov Základnej školy Spojová. 

      Zrealizované s finančnou podporou mesta Banská Bystrica a podporou Grantového programu Komenského inštitútu "Inováciami meníme vzdelávanie", ktorý realizuje Živica.

      Zamestnanci školy spoznali svoje najväčšie talenty prostredníctvom Gallup testu a na spoločnom vzdelávaní s pánom Jozefom Kokoškom a Líviou Pastorekovou na svojich talentoch pracovali a zveľaďovali ich. 

      Toto vzdelávanie nadväzuje na predošlé, ktoré boli venované témam Kritické myslenie a Práca so žiakmi s poruchami učenia a správania sa. V jarných mesiacoch nás už čakajú ďalšie vzdelávania, ktoré prehĺbia naše pedagogické a osobnostné smerovanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM

      Vážení rodičia žiakov 4. ročníka,

      oznamujeme Vám, že z dôvodu  nariadenej domácej izolácie viacerým pedagogickým zamestnancom, škola nedokáže organizačne zabezpečiť činnosť ŠKD v 4. ročníku. 

      Z tohto dôvodu od 26.10.2020  do odvolania nebude ŠKD pre žiakov 4.ročníka

      Žiaci po skončení výchovno - vzdelávacieho procesu a po odobratí obeda pôjdu domov.

      Za pochopenie ďakujeme.

    • OZNAM - USMERNENIE
     • OZNAM - USMERNENIE

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

      OZNÁMENIE

      Riaditeľka  Základnej školy, Spojová 14 v Banskej Bystrici na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a vlády SR oznamuje

       

      zmeny od 23.10.2020 do odvolania

       

      Vo výchovno - vzdelávacej činnosti:

      • Žiaci  I. stupňa sa budú vzdelávať v upravenom režime v škole
      • Žiaci  II. stupňa sa budú  vzdelávať v upravenom rozvrhu dištančnou formou
      • Jesenné prázdniny budú: 30.10.2020 (piatok), 02.11.2020 (pondelok)

                                                         06.11.2020 ( piatok), 09.11.2020 ( pondelok).

      Organizácia výchovno - vzdelávacej činnosti:

      • Žiaci 1. - 2. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.40 h.
      • Žiaci 3. - 4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.40 h.
      • Žiaci 1.- 3. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.40 h. do 16.30 h
      • Žiaci 4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.40 h. do 15.00 h
      • Žiaci 5. - 6. roč. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu 2.vyučovacie hodiny online, 2.vyučovacie hodiny dištančnou formou
      • Žiaci 7. - 9. roč. sa budú vzdelávať podľa rozvrhu 3.vyučovacie hodiny online, 2.vyučovacie hodiny  dištančnou formou

      Vstupy do budovy školy:

      • Žiaci 1. - 3. roč. sa budú  vstupovať vchodom A
      • Žiaci 2. - 4. roč. sa budú  vstupovať vchodom B

      Hygienické opatrenia v ZŠ:

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční ranný filter
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranných rúšok, ktoré používajú počas celého pobytu v škole.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

    • SÚŤAŽ
     • SÚŤAŽ

     • Redakcia internetového časopisu ÚLET vyhlasuje súťaž Krížom-krážom po Slovensku

      Do súťaže môžu posielať svoje práce všetci žiaci našej školy. Ide o literárne práce, výtvarné práce, fotografie, recepty regiónov Slovenska ... jednoducho všetko na spoločnú tému Slovensko.

      Súťaž trvá od 1. novembra 2020 do 31. decembra 2020. Svoje práce posielajte, prosím,  na mailové adresy: mihalikova@zsspojbb.sk a balazova@zsspojbb.sk . Všetky súťažné práce vyhodnotí porota. Najlepšie práce budú zverejnené v prvom čísle nášho internetového časopisu ÚLET v januári 2021. Samozrejme, pre súťažiacich, ktorí sa umiestnia na prvých miestach, sú pripravené aj vecné ceny. A taktiež, súťažné práce budú vystavené aj v priestoroch školskej jedálne.

      Všetkým zúčastneným prajeme veľa úspechov!

      redakcia časopisu ÚLET

     • OZNAM

     • ROZHODNUTIE

      Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020

       

      https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      pri objednávaní obedov je potrebné sledovať, či sa žiak nasledujúci deň zúčastní vyučovania (ak má obed objednaný vopred). V opačnom prípade je potrebné žiaka odhlásiť z obedu, nakoľko sa štátny príspevok na neho nevzťahuje a musí sa uhradiť plná výška obedu, ktorá je automaticky stiahnutá z kreditu žiaka.