Novinky

     • Pasovanie prvákov do cechu školského

     • Stať sa prvákom je veľká vec. Po troch mesiacoch zoznamovania sa s prvými písmenkami, číslami či vzájomného spoznávania, sa dňa 18. novembra 2020 uskutočnila výnimočná udalosť pre našich najmladších - slávnostné pasovanie prvákov do cechu školského.

      Pod vedením triednych učiteliek a vychovávateliek boli pre našich najmladších pripra­vené úlohy ako hľadanie písmenkovej rodinky, čítanie a skladanie slov z písmen, zoraďovanie kariet v číselnom rade, v závere zdolávanie prekážkovej dráhy. Prváčikovia ukázali, čo sa za krátky čas strávený v školských laviciach naučili. Presvedčili nás, že sa už vedia popasovať s písmenkami, poznajú čísla, vedia recitovať a sú športovo zdatní.

      Po úspešnom absolvovaní úloh všetkým slávnostne sľúbili, že budú s radosťou do školy chodiť, úlohy a školské povinnosti riadne si plniť. Slovom SĽUBUJEM potvrdili ich slávnostný sľub prváka a tak mohli byť pasovaní do cechu školského.

      Naši milí prváci, želáme vám, aby sa vaše túžby splnili, aby ste sa v škole cítili dobre, aby ste  okrem  vedomostí  zažili i kopec  radosti z objavovania, ale i spokojnosti z dobrej práce. Hoci zdolávanie prekážok občas trochu bolí. Vydržte, veď to za to stojí!

      Učitelia Vám môžu otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíte sami.

      E.Mišány

     • Fotogaléria: Prírodoveda v 3. C

     • Hodina prírodovedy v 3.C triede. Žiaci si vytvárali skittles dúhu, pričom si overovali učivo o hustote látok. Pokus sa im nesmierne páčil. A najviac záver hodiny, kedy si pochutnali na zvyšných skittles cukríkoch.

    • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
     • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

     • OZNÁMENIE

      Oznamujem Vám, že na základe § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. o výkone štátnej správy v školstve a v školskej samospráve, tiež podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v súlade § 3 ods.10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z., poskytujem žiakom I. stupňa na dni  03. - 05. 11. 2020  prvýkrát v školskom roku 2020/2021

      RIADITEĽSKÉ VOĽNO

      Odôvodnenie: Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu,  najmä z dôvodu minimalizovania rizika šírenia vírusu COVID-19, poskytujem riaditeľské voľno pre žiakov I. stupňa.

      V týchto dňoch nebude prebiehať výchovná činnosť ŠKD a tiež  nebude v prevádzke školská jedáleň.

      Žiaci II. stupňa pokračujú v dištančnej výučbe.

       

                                                                                                                 Mgr. Šárka  Kováčová

                                                                                                                         riaditeľka školy