Novinky

     • OŽaZ

     • Začiatkom septembra sa v lokalite pod Suchým vrchom uskutočnila praktická časť účelového cvičenia OŽaZ, pre skôr narodených - branné cvičenie. Žiaci na jednotlivých stanovištiach plnili stanovené úlohy podľa vopred vypracovaného časového harmonogramu. Prístup žiakov hodnotíme veľmi kladne, vďaka čomu boli splnené všetky úlohy a aj cieľ cvičenia. Žiaci si preverili svoje teoretické a praktické zručnosti v zdravotnej príprave, v dopravnej výchove, v topografii, v streľbe zo vzduchovky a v hode granátom na cieľ.
      Cvičeniu prialo aj počasie, a tak si žiaci dobre zašportovali a zasúťažili. V jednotlivých ročníkoch zvíťazili triedy - 5.A, 6.C, 7.C, 8.A a 9.B. Víťazom gratulujeme a v júni sa tešíme na účelové cvičenie opäť

     • Kniha za úsmev 3

     • Pred budovou školy práve prebieha zber papiera, pri ktorom bol objavený poklad-množstvo zaujímavých kníh. Deti si pre seba či svojho blízkeho mohli vybrať ľubovoľný žáner. Každú knihu sme vymenili za úsmev.

     • ...na baňu klopajú....

     • Naši štvrtáci v druhom októbrovom týždni načerpali nevšedné zážitky a vedomosti v prostredí Historickej školy prof. J. Mistríka v Španej Doline. Postupne všetky štyri triedy sa po jednom dni učili v starej škole. Vyskúšali si sedieť v dobových drevených laviciach, učili sa písať husacím brkom s naozajstným atramentom a tiež kriedou na malé tabuľky, ktoré kedysi žiaci používali na miesto písaniek. Pani učiteľky potešil pohľad na „naše“ staré a funkčné hudobné harmónium, ktoré donedávna zdobilo výklenok chodby prvého stupňa a v tejto starej škole našlo uplatnenie.

      Žiaci so zatajeným dychom počúvali slová pani lektorky PaedDr. Kataríny Lucinkiewiczovej, PhD.  

      o živote baníkov v minulosti, o fáraní,  o nebezpečenstvách pod zemou, videli animáciu fungovania ťažby medenej rudy. Porovnali, ako mohli vyzerať miestne stavby v minulosti a dnes. Dozvedeli sa o obchodnej ceste vyťaženej suroviny do sveta, videli miestny banícky orloj, absolvovali prechádzku po baníckom chodníčku . Na pamiatku si odniesli permonícky výučný list so Špančovu pečiatkou o prijatí do baníckeho cechu.

      Mgr. K. Kalmanová, tr. učiteľka 4.A


       

    • Voľné pracovné miesto
     • Voľné pracovné miesto

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica ponúka voľné pracovné miesto:

      Kategória zamestnanca: Pracovníčka v prevádzke

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, vzdelanie v potravinárstve alebo odbornú spôsobilosť na prácu s potravinami z RÚVZ, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: ihneď

       

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk

     • Rozpis zberu papiera

     • Dobrý deň, vážení rodičia.

      Pandémia nám skomplikovala aj tradičný zber papiera, preto sme si dovolili vytvoriť nasledovný rozpis. Prosíme vás o jeho dodržiavanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 1. októbrového týždňa sa v našej ZŠ začala realizovať krúžková činnosť, ktorá bude prebiehať určenou formou vedením školy v závislosti od aktuálnej pandemickej situácie v zmysle COVID - automatu pre školy a rozhodnutím RÚVZ.

      Informácie o termínoch krúžkov sa dozviete v sekcii Rodičia a žiaci - Krúžky, resp. kliknutím na link:

      https://zsspojova.edupage.org/a/kruzky-1