Novinky

     • OZNAM

     • ROZHODNUTIE

      Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 12. októbra 2020

       

      https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      pri objednávaní obedov je potrebné sledovať, či sa žiak nasledujúci deň zúčastní vyučovania (ak má obed objednaný vopred). V opačnom prípade je potrebné žiaka odhlásiť z obedu, nakoľko sa štátny príspevok na neho nevzťahuje a musí sa uhradiť plná výška obedu, ktorá je automaticky stiahnutá z kreditu žiaka.

     • Výtvarná súťaž

     • Ešte minulý školský rok sa žiaci našej školy zapojili do literárno – výtvarnej súťaže s názvom Fugerovská cesta – po stopách bystrickej medi.

      Ocenené práce našich žiakov (L. Filadelfi, E. Čiefová, A. Časnochová a L. Biely) boli použité v pripravovanej knihe Čo sa šepká o medenom meste. Víťazom prišiel zagratulovať aj p. primátor J. Nosko spolu s vyhlasovateľkou súťaže p. riaditeľkou ZŠ Moskovskej M. Melicherovou.

      Oceňovanie víťazov bolo spojené s krstom spomínanej knihy a výstavou súťažných prác. Výstava v priestoroch Radnice na námestí SNP v Banskej Bystrici potrvá do 2. 10. 2020. J. L.

       

    • UPOZORNENIE - OZNÁMENIE
     • UPOZORNENIE - OZNÁMENIE

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

       

      OZNÁMENIE

      Riaditeľka Základnej školy, Spojová14 v Banskej Bystrici oznamuje, že na základe zvýšenia šírenia COVID 19, tiež zaznamenania kontaktov žiakov našej školy s pozitívnym osobami na COVID 19

      upravuje  organizáciu výchovno - vzdelávacieho procesu

      od 29.09.2020 nasledovne:

      Výchovno- vzdel. činnosť

      • Žiaci budú počas vyučovania vo svojej kmeňovej triede
      • Žiaci 1.- 4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.40 h.
      • Žiaci 1.- 4. roč. budú zaradení do ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.40 h. do 16.30 h
      • Žiaci 5. - 6.roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 12.30 h.
      • Žiaci 7. - 9.roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 13.30 h.
      • Kolektívy žiakov, ktorí zostanú v domácej izolácii, sa budú vzdelávať dištančnou formou

      Nástup do školy:

      • od 7.00 - 7.55 h podľa rozpisu ( vstup A,B,C,D)
      • Obed bude vydávaný pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú vyučovania v škole, podľa čas. rozpisu

      Hygienické opatrenia pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v ZŠ

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ( www.zsspojbb.sk )
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční náhodné ranné meranie teploty žiakov každej skupiny pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Pri zistení, že žiak má vyššiu teplotu ako je stanovená, bude vyzvaný zákonný zástupca, aby žiaka prišiel zobrať do domáceho prostredia.
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranných rúšok.
      • Žiaci I. stupňa vo svojej triede (kolektíve) ochranné rúško nepoužívajú, mimo  svojej triedy ochranné rúško používajú.
      • Žiaci II. stupňa ochranné rúško používajú  počas celého vyučovacieho procesu v škole.
      • Rodič v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľku školy.
      •  Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok  dieťa zostáva v domácej karanténe.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

     • OZNAM

     • OZNAM pre rodičov

      V UTOROK - 22.9.2020 sa uskutočnia triedne rodičovké združenia spojené s voľbou zákonných zástupcov za členov do rady školy (4 zástupcov za rodičov žiakov). Bližšie informácie o časovom harmonograme a postupe stretnutí získate od jednotlivých triednych učiteľov.

    • USMERNENIE
     • USMERNENIE

     • OZNÁMENIE

      Riaditeľka  Základnej školy, Spojová14, Banská Bystrica oznamuje, že na základe usmernenia  MŠVVaŠ SR (Manuál pre základné školy a niektoré školské zariadenia )

      odporúča do 30.09. 2020

      Vo výchovno- vzdelávacej činnosti:

      • Žiaci sa budú  vzdelávať podľa rozvrhu
      • Nástup do školy a odchod z ŠKD podľa časového a priestorového harmonogramu
      • Vstup do školy podľa určeného predpisu ( vchody A,B,C,D)
      • Vyučovanie TSV sa neuskutoční
      • Školy v prírode – odložené najneskôr do decembra 2020
      • Plavecký výcvik –odložený na neurčito

      Hygienické opatrenia v ZŠ:

      • Zákonný zástupca odovzdá  škole po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni po sebe nasledujúce-  Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti ( odporúčané MŠVVaŠ SR zo dňa 10. 09. 20202 )
      • V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční ranná dezinfekcia rúk, náhodné meranie telesnej teploty
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška.
      • Žiaci I.stupňa vo svojej triede ( kolektíve)  ochranné rúško nepoužívajú, mimo  svojej triedy ochranné rúško používajú.
      • Žiaci II. stupňa ochranné rúško používajú  počas celého vyučovacieho procesu v škole.
      • Škola zabezpečí zvýšenú dezinfekciu priestorov školy
      • V miestnosti, v ktorej sa zdržuje trieda, je zabezpečené časté a intenzívne priame vetranie
      • organizovať aktivity tak, aby bolo možné časť dňa tráviť vonku či už v areáli školy alebo mimo neho podľa podmienok školy a klimatických podmienok.

      Iné:

      • Prenájom telocvične - zatvorené
      • Bufet -zatvorený

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

      Na stiahnutie: Vyhlasenie_navstevnika_skoly_o_bezinfekcnosti.docx

                              Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

     • OZNAM

     • OZNAM

      Internetové pripojenie od dodávateľa NASES bolo už obnovené. Objednávanie obedov je možné už aj cez internet.

     • Fotogaléria: Privítanie prvákov

     • Milí prváci, vážení rodičia, pedagógovia,

      v kalendároch zasvietil mesiac september. Tradičný termín nástupu žiakov do svojich škôl, no dnes bohužiaľ netradičným slávnostným otvorením školského roka. Opatrenia v súvislosti so šírením vírusu COVID19 nám neumožňujú, milí prváčikovia, Vás privítať naším zaužívaným spôsobom.

       

      Milí prváci,

      dnes sa z malých škôlkarov stanete veľkí školáci. Vstúpili ste do školy plní očakávania, zvedavosti, ale aj opatrnosti a neistoty. To všetko čoskoro pominie. Stretnete nových kamarátov, spoznáte svoju pani učiteľku, pani vychovávateľku, dozviete sa mnoho nových vecí....

      Práve pre Vás bude začiatok septembra - tou najnovšou každodennou cestou poznávania.

      Niečo vás bude baviť viac, niečo menej, niečo vám pôjde ľahšie, nad iným si budete musieť lámať hlavu trochu viac.

      Najdôležitejšie však je, aby ste do školy chodili radi, pretože vtedy sa vám bude všetko dariť oveľa lepšie.

      Dnes sa stanete súčasťou veľkej rodiny našich školákov aj vy – prváci.

      Naši najskúsenejší žiaci zo Spojováckej rodiny, naši deviataci, Vás prídu privítať do vašich tried a sľúbia Vám, že sa stanú Vašimi „veľkými kamarátmi“.

      Chceme Vás ubezpečiť, že nielen všetci naši učitelia a vychovávatelia, ale i starší spolužiaci Vám budú oporou v každej situácii, s ktorou si nebudete vedieť poradiť.

      Veríme však, že tou najväčšou oporou Vám budú Vaši rodičia, ktorí sa vybavia

      veľkou dávkou trpezlivosti.

       

      Milí rodičia,

       

      nielen Vaše deti, ale i Vy rodičia a My škola stojíme spoločne na štartovacej čiare Vzdelanosti našich detí. Vieme, že na dlhej trati deväťročného vzdelávania sa stretneme aj s mnohými prekážkami.

      Dôverujte svojim deťom i pedagógom. Podporujte ich, aby to obe strany mali čo najľahšie. Reálne zhodnoťte schopnosti svojho dieťaťa a nevyžadujte od neho neprimerané nároky. Dieťa bude chodiť do školy, aby tu strávilo príjemné detstvo a užitočne využilo tento čas ako prípravu na budúci život.

       

      Dúfame, že naša základná škola Spojová v ruke s Vami, rodičia, dokážeme čo najlepšie pripraviť naše deti do budúceho života a naučíme ich prekonávať nástrahy, ktoré im život pripraví.

      Takže - šťastný nový školský rok prváci, rodičia i učitelia a cíťme sa v našej novej rodine všetci čo najlepšie.

       

      Mgr. Šárka Kováčová

      riaditeľka školy

    • DÔLEŽITÝ OZNAM - UPOZORNENIE
     • DÔLEŽITÝ OZNAM - UPOZORNENIE

     • UPOZORNENIE

      Od 14.9.2020 do odvolania bude z technických príčin (výpadok internetovej siete dodávateľa NASES) upravený jedálny lístok. V školskej jedálni sa bude variť jedno jedlo bez výberu možnosti.

      Objednávanie obedov je možné len cez terminál v školskej jedálni.

      Žiaci 3.- 9. ročníka si budú obedy objednávať prostredníctvom terminálu v školskej jedálni samostatne.

      Žiaci 1. a 2. ročníka si objednávajú obedy s vychovávateľom (s učiteľom) v prípade, že ich k tomu splnomocní  zákonný zástupca žiaka.

     • PONUKA KRÚŽKOV V ŠK. ROKU 2020/2021

     • KRÚŽKY V ŠKOLSKOM ROKU 2020/2021

      Vážení rodičia, 

      žiaci dnes obdržali vzdelávacie poukazy na školský rok 2020/2021. Vzdelávací poukaz je možné použiť na jeden krúžok v celom školskom roku 2020/2021, jeho hodnota je stanovená MŠVVaŠ SR na 32,- eur. Žiadame rodičov, aby na opačnú stranu vzdelávacieho poukazu napísali ceruzkou názov krúžku, ktorý bude dieťa navštevovať. Ak z kapacitných dôvodov nebude možné dieťa zaradiť, napíšte aj druhý (max. tretí) krúžok v poradí.

      ODOVZDAŤ VP pre uplatnenie v ZŠ Spojová je určené do 23.9.2020. Po ukončení administrácie nie je možné VP ďalej použiť.

      Ponuku krúžkov nájdete na v hornom menu "Žiaci a rodičia"

      https://zsspojova.edupage.org/a/kruzky-1

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na vzniknutú situáciu  s nefunkčnosťou internetu v ZŠ Spojová, ktorá je spôsobená zo strany dodávateľa (NASES), vás informujeme o možnosti objednávania obedov pre žiakov školy priamo na termináli v školskej jedálni. Objednávanie stravy cez inernet zatiaľ nie je možné.

     • Hlasujte za projekt - Naša škola a slovenské tradície

     • 4. ročník projektu

      Program podpory lokálnych komunít

      Nadácia COOP Jednota vytvorila projekt Program podpory lokálnych komunít zameraný na podporu a činnosť lokálnych komunít. Jeho cieľom je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Cieľom Programu je taktiež zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov v procese realizácie projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

       

      ZŠ Spojová v BB sa v šk. roku 2019/2020 zapojila do tohto projektu a postúpila do finále, kde sa aktuálne snaží o získanie finančného grantu na materiálno-technické zabezpečenie a realizáciu stanovených cieľov zameraných na propagáciu tradícií Slovenska v škole. Názov nášho predloženého projektu je: Naša škola a slovenské tradície.

      Cieľom nášho projektu je vzbudenie záujmu u žiakov o tradičné slovenské ľudové remeslá a ich zachovanie, upevňovanie národného povedomia detí a patričnej hrdosti na odkaz našich predkov, vytváranie pozitívneho vzťahu ku slovenským tradíciám a folklóru, zlepšovanie sociálnych vzťahov medzi žiakmi a upevňovanie vzťahov so staršími generáciami, skvalitnenie vyučovacieho procesu na ZŠ (1. stupeň, 2. stupeň, ŠKD, krúžky) rozvíjaním manuálnych zručností žiakov zameraných na tradičné ľudové techniky spracovania prírodných materiálov a tiež podpora detí z Detského folklórneho súboru DUPKÁČIK pri ZŠ Spojová.

       

      Chceli by sme Vás preto poprosiť o podporu a zahlasovanie za náš projekt Naša škola a slovenské tradície.

       

      Spôsob hlasovania:

      • Každý zákazník COOP Jednoty môže za projekt hlasovať vo vybranej predajni/predajniach v termíne od 2.9.2020 do 30.9.2020.
      • Za každých 5 EUR zo zrealizovaného nákupu získa zákazník 1 žetón, ktorým zahlasuje za ním preferovaný projekt v jeho obci/meste. Žetón dostane zákazník pri pokladni a vhodí ho do urny umiestnenej v predajni a určenej na hlasovanie.
      • Vyhrá projekt s najväčším počtom žetónov.
      • Informácie o výsledkoch hlasovania budú zverejnené do 15. októbra 2020 na webovej stránke www.coop.sk.

      Ďakujeme za podporu nášho projektu = ďakujeme za podporu slovenských tradícii na našej škole!

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

       

      • Žiaci 1. ročníka  v sprievode  zákonných zástupcov budú prichádzať pred budovu školy v čase od 8.00 do 8.10 hod.
      • Žiaci 2. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy určenými vchodmi podľa usmernenia v čase od 8.40 do 9.00 hod.
      • Ukončenie vyučovania pre žiakov 1. ročníka o 9.30 hod.
      • Ukončenie vyučovania pre žiakov 2. - 9. ročníka o 10.15 hod.
      • Všetci žiaci odchádzajú z budovy školy hlavnými vchodmi A a B

      Pri vstupe do budovy školy je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:

      - Vstup s rúškom

      - Pri vstupe do školy odovzdať :

      V prípade, ak si rodič nemôže tieto dokumenty zabezpečiť sám, budú tlačivá k dispozícii na sekretariáte školy v piatok - 28.8.2020 od 7:00 do 14:30.

       

    • POZOR! - Zmena v usmernení o bezpečnosti v súvislosti s vírusom COVID - 19
     • POZOR! - Zmena v usmernení o bezpečnosti v súvislosti s vírusom COVID - 19

     • USMERNENIE

       

      pre zákonných zástupcov žiakov 1.až 9.ročníka ZŠ, Spojová14 v BB v súvislosti s otvorením školského roka 2020/2021 na základe navrhnutej organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR

       

      Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Žiaci prvého ročníka spolu so zákonnými zástupcami prichádzajú pred školu v čase od 8.00 do 8.10

      • Žiaci 2. – 9. ročníka vstupujú do budovy školy v čase od 8.40 do 9.00 podľa určených vchodov na vstup.

      POZOR !

      • Žiaci bez Vyhlásenia o bezinfekčnosti a Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zák.zástupcu sa nebudú môcť zúčastniť otvorenia školského roka v triede.

       

      Dôrazne žiadame zákonných zástupcov a žiakov o dodržiavanie časového harmonogramu nástupu a rešpektovania určených vchodov na vstup do školy.

       

      Organizácia odchodov zo školy od 3.9. do 30.9.

      Všetci žiaci odchádzajú vchodmi A a B podľa toho, kde majú umiestnené šatne alebo skrinky.

      Stravovanie

      • Školský bufet bude do 30.9. mimo prevádzky.

      • Obedy budú v školskej jedálni vydávané podľa časového harmonogramu.

       

      Hygienické opatrenia pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v ZŠ

      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      • Rodič v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      • Pri vstupe do školy sa uskutoční náhodné ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Pri zistení, že žiak má vyššiu teplotu ako je stanovená, bude vyzvaný zákonný zástupca, aby žiaka prišiel zobrať do domáceho prostredia.

      • Žiaci 2.stupňa sú povinní nosiť rúško v celom interiéri školy.

      • Žiaci 1.stupňa v určenej skupine ochranné rúško nepoužívajú, mimo danej skupiny (presuny mimo triedy, chodby školy) ochranné rúško používajú.

      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška.

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák.zástupcu dieťaťa. Tlačivo nájdete na stránke školy alebo bude k dispozícií na sekretariáte školy dňa 28.8. v čase od 7.00 do 14.30. ( www.zsspojbb.sk )

      • Škola zabezpečí dezinfekciu pri vstupe do budovy školy, rovnako je dezinfekcia k dispozícii v triedach aj na chodbách.

      • Každý žiak aj zákonný zástupca pri vstupe do školy dodržiava zásadu R - rúško O - odstup R - ruky.

       

      Usmernenie sa môže meniť podľa aktuálnej situácie.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

    • OZNAM
     • OZNAM

     • OZNAM - pre rodičov budúcich prvákov

      Predaj čipov na stravovanie v školskej jedálni pre budúcich prvákov bude prebiehať v nasledovných termínoch:

      9.7. - 17.7.2020          od 8,00 hod. - 14,00 hod.

      24.8.-28.8.2020          od 8,00 hod. - 15,00 hod.

      Mimo uvedeného termínu po dohode na tel.čísle 048/4134717

      Prosím rodičov,aby si zakúpenie čipu nenechávali na posledný deň, pretože prevod platby cez účet trvá cca 2 - 3 dni.

     • ROK DIVADLA

     •  

      ROK DIVADLA POKRAČUJE!

      A predsa sme sa znovu stretli!....

      ....Divadelníci z Bábkového divadla na Rázcestí a žiaci 3.E. 25.júna sme v rámci projektu ROK DIVADLA navštívili naše bábkové divadlo a boli sme prví, ktorí vrámci predpremiéry mali možnosť vidieť predstavenie „Výčiny slovenčiny“.

      Deti sa zaujímavou formou dozvedeli historické súvislosti vzniku nášho spisovného jazyka. Boli tiež súčasťou predstavenia pri riešení slovných a pantomimických hádaniek. Jednoducho povedané.... výborne sa zabavili a veľa sa naučili.