Novinky

    • OZNAM pre rodičov a žiakov
     • OZNAM pre rodičov a žiakov

     • OZNAM pre rodičov a žiakov

      V UTOROK - 30.6.2020 - sa uskutoční

      SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení.

      Ukončenie vyučovania bude o 10:00 hodine.

      Obed sa vydáva pre všetkých žiakov do 10:30 hod. formou balíčka. Bez obeda žiaci odchádzajú o 10:00 hod.

      Činnosť ŠKD v tento deň nebude prebiehať, preto žiadame rodičov, aby si prevzali deti do 10:30 hod.

    • UPOZORNENIE
     • UPOZORNENIE

     • Stravovanie v školskej jedálni

      Pri objednávke aj jedného obedu pre stravníka v ŠJ za mesiac jún mu bude stiahnutý režijný poplatok vo výške 8,- eur (podľa VZN č. 01/2019)

      Upozorňujeme preto rodičov, aby si sledovali výšku kreditu svojho dieťaťa. Všetky poplatky zostali nezmenené, ako aj objednávky obedov cez webovú stránku.  

     • OZNAM

     • OZNAM

      Z dôvodu poruchy pevnej linky Vás prosíme o kontaktovanie v súrnych prípadoch

      na telefónnom čísle  +421 911 572 744.

    • Usmernenie v organizácii vyučovania od 15.júna 2020
     • Usmernenie v organizácii vyučovania od 15.júna 2020

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

       

      OZNÁMENIE

       Riaditeľka  Základnej školy, Spojová14, Banská Bystrica oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia MŠVVaŠ SR reagujúc na

      ukončenie núdzového  stavu  vyhláseného  na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020

       ruší

      nasledujúce opatrenia

      Vo výchovno- vzdel. činnosti:

      • Žiaci budú rozdelení  podľa rozpisu do skupín ( najviac 20 detí v triede)
      • Nástup do školy a odchod z ŠKD podľa časového harmonogramu

      Hygienické opatrenia v ZŠ:

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
      •  zákonný zástupca zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal do školy  len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční ranný filter
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška. Žiak v určenej skupine ochranné rúško nepoužíva, mimo danej skupiny (presuny mimo triedy, chodby školy) ochranné rúško používa.

      ustanovuje

      organizáciu výchovno- vzdelávacej činnosti

      Od  15. júna žiaci môžu nastúpiť na výchovno - vzdelávaciu činnosť:

      • Žiaci 1.-4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.30 h.
      • Žiaci 1.-4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.30 h. do 16.15 h
      • Žiaci 5. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.00 h
      • Príchod na vyučovanie  od 7.00 h do 7.50 h , odchod z výchovno- vzdelávacieho procesu podľa Vnútorného  šk. poriadku v šk. r. 20219/20  
      • Žiaci 6. - 9. ročníka, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní

       

      Od  22. júna do 30. júna žiaci môžu nastúpiť na výchovno - vzdelávaciu činnosť:

      • Žiaci 1.-4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.30 h.
      • Žiaci 1.-4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.30 h. do 16.15 h
      • Žiaci 5. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.00 h
      • Žiaci 6.-9. r. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.30 h
      • Žiaci, ktorí nenastúpia do školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní a po dohode s triednym učiteľom odovzdajú učebnice a iné veci.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

       

     • OZNAM - Voľné pracovné miesto

     • OZNAM

      V zmysle §84 ods. 1(a), zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

      učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou ANJ - FRJ

      - na plný úväzok, s nástupm od 1.9.2020, ponúkaný plat (základná mzda) pre samostatného pg. zamestanca: 998,50 brutto

      Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s CV a súhlasom so spracovaním osobných údajov (GDPR) je potrebné zaslať na adresu: sekretariat@zsspojbb.sk

     • Majstrovské pero našej Kristínky


     •     V čase dištančného vyučovania sa naša žiačka Kristínka zo 6.A triedy zapojila do literárnej súťaže Banskobystrické pierko. Túto autorskú súťaž mladých literárnych talentov organizuje Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, čím podporuje „mladé literárne talenty“. Tretí ročník sa niesol v znamení pochybností, či sa daná súťaž uskutoční kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID 19. Prišlo prekvapenie v podobe zaslaných prác do súťaže. Napriek corona kríze sa žiaci pod vedením pedagógov do súťaže zapojili v počte celkovo 47 prác: 29x poézia, 18x próza. Naša žiačka sa zapojila v kategórii próza – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a ZUŠ.
       Vyhlásenie výsledkov Banskobystrického pierka sa konalo 10.júna v priestoroch VK Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici.
      Odbornú porotu tvorili spisovatelia Miroslav Kapusta a Zuzana Kuglerová. Prísne kritériá, ktoré zazneli pri každom súťažiacom, boli znakom vysokej úrovne súťaže. Kritické hodnotenie svojej práce si z úst literátov osobne vypočul každý autor, ktorý získal umiestnenie vo svojej kategórii. Všetky umiestnené práce boli prezentované študentmi Akadémie umení v Banskej Bystrici.
      Naša žiačka obsadila krásne 2. miesto. Kristínke blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov. Veríme, že tento úspech povzbudí aj ďalších žiakov našej školy k zapojeniu sa do literárnych súťaží.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN - ONLINE

     • Milí žiaci, nezabudnite,  v týždni od 8.júna do 12.júna 2020  KLOKANÍME!!!

      Žiaci 1. - 4.ročníka, ktorí prídu v pondelok 8.júna 2020 do školy, budú riešiť úlohy Matematického klokana vo svojej triede počas vyučovania.

      Ostatné deti 1.- 4.ročníka, ktoré sa v pondelok nezúčastnia vyučovania z dôvodu lekárskeho vyšetrenia alebo sa vzdelávajú v domácom prostredí, budú riešiť ONLINE verziu Matematického klokana podľa rozpisu v tabuľke.

      Všetci žiaci 5. - 9. ročníka budú riešiť  iba ONLINE verziu Matematického klokana podľa rozpisu v tabuľke.

      ONLINE verziu Matematického klokana rieši každá kategória  kvôli zaťaženiu servera iný deň v týždni. Každá kategórie má svoj test prístupnený iba v stanovený deň, preto sa nezabudni prihlásiť v deň podľa rozpisu v tabuľke. Prihlasovacie kódy ste dostali na vyskúšanie od triednych učiteľov alebo vyučujúcich matematiky. Pokiaľ ste si online prihlásenie ešte nevyskúšali, urobte tak do 5.júna 2020 na stránke:  https://matematickyklokan.sk/

      ONLINE testy budú sprístupnené v deň súťaže v čase od 8:00 do 19:00

      Deň, kedy súťažíte, Vám pripomenú aj vyučujúci matematiky.

      Tak nezabudnite KLOKANIŤ!!!

      Držíme Vám palce :)

       

      Deň v týždni                        Súťažné kategórie pre 1.stupeň                 Súťažné kategórie pre 2.stupeň        

      PONDELOK - 8.6.              Klokanko 1, 2, 3, 4  v škole                      Školák 5. a 6.ročník

      UTOROK - 9.6.                   Klokanko 1                                                ---------------------------

      STREDA - 10.6.                  Klokanko 2                                                Benjamín 7. a 8.ročník

      ŠTVRTOK - 11.6.                Klokanko 3                                                Kadet 9.ročník

      PIATOK - 12.6.                    Klokanko 4                                                ---------------------------                   

       

     • Zručnosti žiakov našej školy

     • Mesiac máj sa niesol na hodinách etickej výchovy v znamení rozvoja tvorivých schopností žiakov. Mali možnosť zapojiť sa do ďalšej výzvy a podať tak dôkaz toho, ako aj počas domáceho vzdelávania sa, dokážu spojiť teóriu s praxou a prejaviť tak flexibilitu, ochotu učiť sa novým veciam a vedieť sa prispôsobiť.
      Kreativite a nápaditosti sa medze nekládli a všetci, ktorí sa zapojili, preukázali svoju šikovnosť. Každé jedlo a každý výrobok bol jedinečným prejavom žiakovej motivácie a chuti objavovať a spoznávať nové stránky vzdelania.

      Cieľom tohto projektu bolo, aby sa naši žiaci utvrdili v potrebe zdokonaľovať sa a pochopiť, že teoretické a praktické vo vzdelávaní tvorí jednotu, že je navzájom previazané. Teda to, čo ich v škole učíme, vedia vykonať aj v domácom prostredí.


      Mgr. Blahová

      Foto: Áčová

      Foto: Puškár

      Foto: Kurray

      Foto: Lipták

      Foto: Bohušová

      Foto: Berková

      Foto: Rusková

      Foto: Čatovičová

      Foto: Dianiška

      Foto: Lorincová

      Foto: Mikuška

      Foto: Vladyka

      Foto: Boroš

      Foto: Bohušová, Slaná

      Foto: Marko Kapusta