Novinky

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

     • OTVORENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2020/2021

       

      • Žiaci 1. ročníka  v sprievode  zákonných zástupcov budú prichádzať pred budovu školy v čase od 8.00 do 8.10 hod.
      • Žiaci 2. - 9. ročníka vstupujú do budovy školy určenými vchodmi podľa usmernenia v čase od 8.40 do 9.00 hod.
      • Ukončenie vyučovania pre žiakov 1. ročníka o 9.30 hod.
      • Ukončenie vyučovania pre žiakov 2. - 9. ročníka o 10.15 hod.
      • Všetci žiaci odchádzajú z budovy školy hlavnými vchodmi A a B

      Pri vstupe do budovy školy je potrebné dodržať nasledovné opatrenia:

      - Vstup s rúškom

      - Pri vstupe do školy odovzdať :

      V prípade, ak si rodič nemôže tieto dokumenty zabezpečiť sám, budú tlačivá k dispozícii na sekretariáte školy v piatok - 28.8.2020 od 7:00 do 14:30.

       

    • POZOR! - Zmena v usmernení o bezpečnosti v súvislosti s vírusom COVID - 19
     • POZOR! - Zmena v usmernení o bezpečnosti v súvislosti s vírusom COVID - 19

     • USMERNENIE

       

      pre zákonných zástupcov žiakov 1.až 9.ročníka ZŠ, Spojová14 v BB v súvislosti s otvorením školského roka 2020/2021 na základe navrhnutej organizácie a podmienok výchovy a vzdelávania základných škôl pre školský rok 2020/2021 MŠVVaŠ SR

       

      Otvorenie školského roka 2020/2021

      • Žiaci prvého ročníka spolu so zákonnými zástupcami prichádzajú pred školu v čase od 8.00 do 8.10

      • Žiaci 2. – 9. ročníka vstupujú do budovy školy v čase od 8.40 do 9.00 podľa určených vchodov na vstup.

      POZOR !

      • Žiaci bez Vyhlásenia o bezinfekčnosti a Zdravotného dotazníka a vyhlásenia zák.zástupcu sa nebudú môcť zúčastniť otvorenia školského roka v triede.

       

      Dôrazne žiadame zákonných zástupcov a žiakov o dodržiavanie časového harmonogramu nástupu a rešpektovania určených vchodov na vstup do školy.

       

      Organizácia odchodov zo školy od 3.9. do 30.9.

      Všetci žiaci odchádzajú vchodmi A a B podľa toho, kde majú umiestnené šatne alebo skrinky.

      Stravovanie

      • Školský bufet bude do 30.9. mimo prevádzky.

      • Obedy budú v školskej jedálni vydávané podľa časového harmonogramu.

       

      Hygienické opatrenia pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v ZŠ

      • Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestnym regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

      • Rodič v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy.

      • Pri vstupe do školy sa uskutoční náhodné ranné meranie teploty žiakov pedagogickým zamestnancom bezdotykovým teplomerom. Pri zistení, že žiak má vyššiu teplotu ako je stanovená, bude vyzvaný zákonný zástupca, aby žiaka prišiel zobrať do domáceho prostredia.

      • Žiaci 2.stupňa sú povinní nosiť rúško v celom interiéri školy.

      • Žiaci 1.stupňa v určenej skupine ochranné rúško nepoužívajú, mimo danej skupiny (presuny mimo triedy, chodby školy) ochranné rúško používajú.

      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška.

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe predkladá Vyhlásenie o bezinfekčnosti a Zdravotný dotazník a vyhlásenie zák.zástupcu dieťaťa. Tlačivo nájdete na stránke školy alebo bude k dispozícií na sekretariáte školy dňa 28.8. v čase od 7.00 do 14.30. ( www.zsspojbb.sk )

      • Škola zabezpečí dezinfekciu pri vstupe do budovy školy, rovnako je dezinfekcia k dispozícii v triedach aj na chodbách.

      • Každý žiak aj zákonný zástupca pri vstupe do školy dodržiava zásadu R - rúško O - odstup R - ruky.

       

      Usmernenie sa môže meniť podľa aktuálnej situácie.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy