Novinky

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

     • Vážení rodičia,

      od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách na stravu pre stravovanie v školských jedálňach. V tejto súvislosti Vás ako zákonných zástupcov žiadame, aby ste (v prípade uplatnenia nároku na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti žijúce v domácnosti s príjmom vo výške životného minima) predložili na ÚPSVaR nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme). Doručené potvrdenie z úradu je nevyhnutné bezodkladne predložiť škole najneskôr do 5.8.2021.

      Zákonní zástupcovia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu, ale nebudú si uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus,  musia predložiť škole vyplnené čestné vyhlásenie (viď. Príloha 1) Zároveň vás upozorňujeme na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie (viď. Príloha 2).

      Príloha 1 - Čestné vyhlásenie.docx

      Príloha 2 - INFO pre žiadateľov.docx

    • OZNAM - voľné pracovné miesto
     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     • Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici ponúka voľné pracovné miesto:

      Kategória zamestnanca: Vychovávateľ v ŠKD

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť uchádzača o zamestnanie, motivačný list, doklady o vzdelaní, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov

      Platové podmienky: od  817,50 eur (podľa zákona č. 338/2019), plný úväzok

      Termín nástupu: 26.8.2021

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu :

      sekretariat@zsspojbb.sk

     • „...a nezastavil ich ani Covid...“

     • Utorok 29. jún bol významným pre našich vynikajúcich žiakov – Kristínku Ďuriančikovú, Dianku Áčovú zo 7. ročníka a deviataka Tomáša Turčana, ktorí sa zúčastnili slávnostného oceňovania najúspešnejších žiakov škôl Banskej Bystrice. Z rúk primátora mesta Jána Noska si prebrali cenu a vypočuli slová obdivu za to, že ani v ťažkom čase dištančného vyučovania sa nepoddali priemernosti, ale cieľavedomo kráčali prekonávajúc seba, vlastnú pohodlnosť, aby dosiahli na vrcholy žiackeho snaženia – súťažili a víťazili, každý vo viacerých súťažiach a predmetových olympiádach. „Vážime si vaše úsilie, vedomosti, snahu a prácu, veď možno sú medzi vami tí, ktorí raz budú riadiť toto mesto a rozhodovať o jeho ďalšom rozvoji...“ Primátor zaželal žiakom ďalšie úspechy a my už len dodávame, že kde je vôľa, tam je aj cesta...aj my – všetci pedagógovia a žiaci našej školy našim výnimočným gratulujeme!

     • Výletníci z 1.A

     • Dňa 22.6. 2021 sme sa rozhodli my všetci z 1.A triedy, že sa rozlúčime s prvou triedou . Miestom našej rozlúčky bola detská hernička Peekaboo. Rannú prechádzku nám spríjemňoval potôčik a stromy, ktoré nám robili chládok. V peknom domčeku nás privítala milá pani, ktorá nám pripravila zdravé občerstvenie. Zábava mohla začať! Veľmi sa nám páčili atrakcie a prostredie nášho výletu. Cestou späť sme si ešte pochutili na zmrzline, ktorá bola zavŕšením nášho pekného, slnečného a hlavne zábavného dňa, na ktorý budeme dlho spomínať. Čakajú nás naše prvé ozajstné, školácke prázdniny a hurá do druhej triedy!

       

      Viera Kuníková a Lucia Škulcová