Novinky

    • OZNAM pre rodičov a žiakov
     • OZNAM pre rodičov a žiakov

     • OZNAM pre rodičov a žiakov

      V UTOROK - 30.6.2020 - sa uskutoční

      SLÁVNOSTNÉ UKONČENIE školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení.

      Ukončenie vyučovania bude o 10:00 hodine.

      Obed sa vydáva pre všetkých žiakov do 10:30 hod. formou balíčka. Bez obeda žiaci odchádzajú o 10:00 hod.

      Činnosť ŠKD v tento deň nebude prebiehať, preto žiadame rodičov, aby si prevzali deti do 10:30 hod.

    • UPOZORNENIE
     • UPOZORNENIE

     • Stravovanie v školskej jedálni

      Pri objednávke aj jedného obedu pre stravníka v ŠJ za mesiac jún mu bude stiahnutý režijný poplatok vo výške 8,- eur (podľa VZN č. 01/2019)

      Upozorňujeme preto rodičov, aby si sledovali výšku kreditu svojho dieťaťa. Všetky poplatky zostali nezmenené, ako aj objednávky obedov cez webovú stránku.  

     • OZNAM

     • OZNAM

      Z dôvodu poruchy pevnej linky Vás prosíme o kontaktovanie v súrnych prípadoch

      na telefónnom čísle  +421 911 572 744.

    • Usmernenie v organizácii vyučovania od 15.júna 2020
     • Usmernenie v organizácii vyučovania od 15.júna 2020

     • Základná škola, Spojová 14, 97404 Banská Bystrica

       

      OZNÁMENIE

       Riaditeľka  Základnej školy, Spojová14, Banská Bystrica oznamuje, že na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadenia MŠVVaŠ SR reagujúc na

      ukončenie núdzového  stavu  vyhláseného  na území Slovenskej republiky uplynutím 13. júna 2020

       ruší

      nasledujúce opatrenia

      Vo výchovno- vzdel. činnosti:

      • Žiaci budú rozdelení  podľa rozpisu do skupín ( najviac 20 detí v triede)
      • Nástup do školy a odchod z ŠKD podľa časového harmonogramu

      Hygienické opatrenia v ZŠ:

      • Zákonný zástupca pri prvom nástupe, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa
      •  zákonný zástupca zabezpečí, aby žiak prichádzal a odchádzal do školy  len s osobami, ktoré so žiakom žijú v spoločnej domácnosti.
      • Pri vstupe do školy sa uskutoční ranný filter
      • Žiaci musia mať každý deň k dispozícii 2 ks ochranné rúška. Žiak v určenej skupine ochranné rúško nepoužíva, mimo danej skupiny (presuny mimo triedy, chodby školy) ochranné rúško používa.

      ustanovuje

      organizáciu výchovno- vzdelávacej činnosti

      Od  15. júna žiaci môžu nastúpiť na výchovno - vzdelávaciu činnosť:

      • Žiaci 1.-4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.30 h.
      • Žiaci 1.-4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.30 h. do 16.15 h
      • Žiaci 5. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.00 h
      • Príchod na vyučovanie  od 7.00 h do 7.50 h , odchod z výchovno- vzdelávacieho procesu podľa Vnútorného  šk. poriadku v šk. r. 20219/20  
      • Žiaci 6. - 9. ročníka, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní

       

      Od  22. júna do 30. júna žiaci môžu nastúpiť na výchovno - vzdelávaciu činnosť:

      • Žiaci 1.-4. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h. do 11.30 h.
      • Žiaci 1.-4. roč. budú zaradení do svojich oddelení ŠKD, ktorý bude v činnosti od 11.30 h. do 16.15 h
      • Žiaci 5. roč. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.00 h
      • Žiaci 6.-9. r. sa budú vzdelávať podľa upraveného rozvrhu od 8.00 h do 12.30 h
      • Žiaci, ktorí nenastúpia do školy budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní a po dohode s triednym učiteľom odovzdajú učebnice a iné veci.

      Mgr. Šárka Kováčová – riaditeľka školy

       

     • OZNAM - Voľné pracovné miesto

     • OZNAM

      V zmysle §84 ods. 1(a), zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici o voľnom pracovnom mieste na pozíciu:

      učiteľ pre nižšie stredné vzdelávanie (2. stupeň) s aprobáciou ANJ - FRJ

      - na plný úväzok, s nástupm od 1.9.2020, ponúkaný plat (základná mzda) pre samostatného pg. zamestanca: 998,50 brutto

      Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s CV a súhlasom so spracovaním osobných údajov (GDPR) je potrebné zaslať na adresu: sekretariat@zsspojbb.sk

     • Majstrovské pero našej Kristínky


     •     V čase dištančného vyučovania sa naša žiačka Kristínka zo 6.A triedy zapojila do literárnej súťaže Banskobystrické pierko. Túto autorskú súťaž mladých literárnych talentov organizuje Verejná knižnica Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici, čím podporuje „mladé literárne talenty“. Tretí ročník sa niesol v znamení pochybností, či sa daná súťaž uskutoční kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s COVID 19. Prišlo prekvapenie v podobe zaslaných prác do súťaže. Napriek corona kríze sa žiaci pod vedením pedagógov do súťaže zapojili v počte celkovo 47 prác: 29x poézia, 18x próza. Naša žiačka sa zapojila v kategórii próza – žiaci 5.-9. ročníka ZŠ a ZUŠ.
       Vyhlásenie výsledkov Banskobystrického pierka sa konalo 10.júna v priestoroch VK Mikuláša Kováča na Jilemnického ulici v Banskej Bystrici.
      Odbornú porotu tvorili spisovatelia Miroslav Kapusta a Zuzana Kuglerová. Prísne kritériá, ktoré zazneli pri každom súťažiacom, boli znakom vysokej úrovne súťaže. Kritické hodnotenie svojej práce si z úst literátov osobne vypočul každý autor, ktorý získal umiestnenie vo svojej kategórii. Všetky umiestnené práce boli prezentované študentmi Akadémie umení v Banskej Bystrici.
      Naša žiačka obsadila krásne 2. miesto. Kristínke blahoželáme a prajeme mnoho ďalších úspechov. Veríme, že tento úspech povzbudí aj ďalších žiakov našej školy k zapojeniu sa do literárnych súťaží.

     • MATEMATICKÝ KLOKAN - ONLINE

     • Milí žiaci, nezabudnite,  v týždni od 8.júna do 12.júna 2020  KLOKANÍME!!!

      Žiaci 1. - 4.ročníka, ktorí prídu v pondelok 8.júna 2020 do školy, budú riešiť úlohy Matematického klokana vo svojej triede počas vyučovania.

      Ostatné deti 1.- 4.ročníka, ktoré sa v pondelok nezúčastnia vyučovania z dôvodu lekárskeho vyšetrenia alebo sa vzdelávajú v domácom prostredí, budú riešiť ONLINE verziu Matematického klokana podľa rozpisu v tabuľke.

      Všetci žiaci 5. - 9. ročníka budú riešiť  iba ONLINE verziu Matematického klokana podľa rozpisu v tabuľke.

      ONLINE verziu Matematického klokana rieši každá kategória  kvôli zaťaženiu servera iný deň v týždni. Každá kategórie má svoj test prístupnený iba v stanovený deň, preto sa nezabudni prihlásiť v deň podľa rozpisu v tabuľke. Prihlasovacie kódy ste dostali na vyskúšanie od triednych učiteľov alebo vyučujúcich matematiky. Pokiaľ ste si online prihlásenie ešte nevyskúšali, urobte tak do 5.júna 2020 na stránke:  https://matematickyklokan.sk/

      ONLINE testy budú sprístupnené v deň súťaže v čase od 8:00 do 19:00

      Deň, kedy súťažíte, Vám pripomenú aj vyučujúci matematiky.

      Tak nezabudnite KLOKANIŤ!!!

      Držíme Vám palce :)

       

      Deň v týždni                        Súťažné kategórie pre 1.stupeň                 Súťažné kategórie pre 2.stupeň        

      PONDELOK - 8.6.              Klokanko 1, 2, 3, 4  v škole                      Školák 5. a 6.ročník

      UTOROK - 9.6.                   Klokanko 1                                                ---------------------------

      STREDA - 10.6.                  Klokanko 2                                                Benjamín 7. a 8.ročník

      ŠTVRTOK - 11.6.                Klokanko 3                                                Kadet 9.ročník

      PIATOK - 12.6.                    Klokanko 4                                                ---------------------------                   

       

     • Zručnosti žiakov našej školy

     • Mesiac máj sa niesol na hodinách etickej výchovy v znamení rozvoja tvorivých schopností žiakov. Mali možnosť zapojiť sa do ďalšej výzvy a podať tak dôkaz toho, ako aj počas domáceho vzdelávania sa, dokážu spojiť teóriu s praxou a prejaviť tak flexibilitu, ochotu učiť sa novým veciam a vedieť sa prispôsobiť.
      Kreativite a nápaditosti sa medze nekládli a všetci, ktorí sa zapojili, preukázali svoju šikovnosť. Každé jedlo a každý výrobok bol jedinečným prejavom žiakovej motivácie a chuti objavovať a spoznávať nové stránky vzdelania.

      Cieľom tohto projektu bolo, aby sa naši žiaci utvrdili v potrebe zdokonaľovať sa a pochopiť, že teoretické a praktické vo vzdelávaní tvorí jednotu, že je navzájom previazané. Teda to, čo ich v škole učíme, vedia vykonať aj v domácom prostredí.


      Mgr. Blahová

      Foto: Áčová

      Foto: Puškár

      Foto: Kurray

      Foto: Lipták

      Foto: Bohušová

      Foto: Berková

      Foto: Rusková

      Foto: Čatovičová

      Foto: Dianiška

      Foto: Lorincová

      Foto: Mikuška

      Foto: Vladyka

      Foto: Boroš

      Foto: Bohušová, Slaná

      Foto: Marko Kapusta

    • Stravovanie v ŠJ od 1.6.2020
     • Stravovanie v ŠJ od 1.6.2020

     • Vážení rodičia,

      Od pondelka - 1.6.2020 - bude v prevádzke aj školská jedáleň pre žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí boli záväzne prihlásení na vyučovanie a stravovanie v ŠJ. Z organizačných dôvodov nebude možnosť výberu jedál, objednávanie obedov bude prebiehať rovnakou formou, ako počas školského roka (prostredníctvom webovej stránky školy - https://zsspojova.edupage.org/a/skolska-jedalen). Podmienky stravovania a platby za obedy sú taktiež rovnaké, ako v bežnom režime.

       

    • OZNAM - vyučovanie od 1.6.2020 pre 1. - 5. ročník
     • OZNAM - vyučovanie od 1.6.2020 pre 1. - 5. ročník

     • Vážení rodičia,

      na základe usmernenia MŠVVaŠ SR a zriaďovateľa školy - mesta Banská Bystrica, Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude otvorená pre žiakov 1. až 5. ročníka a obnovuje vyučovanie od 1.6.2020. Žiaci 6. - 9. ročníka, ako aj žiaci, ktorí nenastúpia na vyučovanie, budú pokračovať v dištančnom vzdelávaní. V prevádzke bude ŠKD aj školská jedáleň, ktorých prevádzku a časový harmonogram upravuje Usmernenie pre rodičov (v prílohe č.3). Pri nástupe žiaka do školy (v pondelok 1.6.) je potrebné hneď ráno pri príchode odovzdať podpísané Vyhlásenie rodiča o bezinfekčnosti, a následne bude žiakom zmeraná aj teplota. (príloha č.4) Všetky ďalšie onformácie o podmienkach, organizácii a časových harmonogramoch sa nachádzajú v Usmernení pre rodičov.

      Žiadame všetkých zákonných zástupcov o dôsledné preštudovanie priložených materiálov - usmernení a dodržiavanie všetkých pokynov.

      Vedenie školy

      Usmernenie_MSVVaS_SR_1_6_2020.pdf

      Rozhodnutie_zriadovatela_c.Pr.V-604732020_zo_dna_27.05.2020.pdf

      Usmernenie_pre_rodicov_obnovenie_vyucovania_1_6_2020.pdf

      Vyhlasenie_rodica_o_bezinfekcnosti_1_6_2020.docx

       

     • OZNAM - MATEMATICKÝ KLOKAN

     • Matematický KLOKAN - online

      Medzinárodná súťaž „Matematický klokan“ sa bude tento rok konať v online verzii v termíne 8.-12. júna 2020.

      Prihlásení žiaci dostali prostredníctvom mailu od svojho triedneho učiteľa alebo od učiteľa matematiky prístupový kód na prihlásenie sa  do ONLINE súťaže Matematický klokan.

      Je dôležité, aby si prihlásení žiaci prístup k súťaži vyskúšali  v termíne od 25.5. do 31.5.2020.

      Na titulnej stránke súťaže https://matematickyklokan.sk/   žiaci nájdu odkaz ONLINE KLOKAN, kde sa po zadaní svojho kódu dostanú na skúšobnú súťažnú stránku. Môžu si tam skúsiť vyriešiť vlaňajšie úlohy.

      Žiaci môžu použiť mobil, tablet, notebook alebo stolný počítač.

    • USMERNENIE - prijímacie skúšky na SŠ
     • USMERNENIE - prijímacie skúšky na SŠ

     • Usmernenie a informácie č. 2 k podávaniu prihlášok na stredné školy:

      Od správcu EduPage boli rodičom žiakov 9. a zrejme aj 5. ročníka zaslané sms o elektronickom vyplnení prihlášok na SŠ cez EduPage. Opätovne chceme rodičom zdôrazniť a ubezpečiť ich, že prihlášky našich žiakov boli v papierovej podobe a v termíne zaslané na stredné školy, a teda nie je potrebná duplicita, pretože podľa informácií z niektorých stredných škôl by sa zbytočne zhlcoval systém. Táto možnosť bola ponúknutá v tom prípade, ak rodičia z rôznych dôvodov nestihli v termíne podať prihlášku, čo sa  u nás nestalo,  alebo majú iný vážny dôvod.

      Nakoľko stredné školy zverejnili svoje kritériá pre prijímacie konanie v posledných dňoch (diplomy zo súťaží, jazykové certifikáty a iné, ktoré neboli odoslané fyzicky s prihláškami), odporúčame vám všetky tieto dokumenty doručiť osobne na sekretariáty zvolených stredných škôl, aby boli zaevidované už s doručenými prihláškami.

      Chceme požiadať zákonných zástupcov, aby informovali ZŠ (výchovnú poradkyňu mailom), pokiaľ došlo k zmene školy v podanej prihláške. ZŠ musí do 15.5. odoslať informácie na ŠVS.

      Ďalej žiadame rodičov, aby informovali mailom výchovnú poradkyňu o prijatí (neprijatí) žiaka na štúdium. V prípade, že by žiak nebol prijatý ani na jednu školu, budeme riešiť prijímacie konanie v II. kole a podávať opäť 2 prihlášky v júni.

      Upozorňujeme rodičov aj na spôsob potvrdenia nástupu žiaka po prijatí na štúdium. V usmernení č. 1 bolo v prílohách uvedené potvrdenie o nástupe na SŠ, ktoré vyplnia rodičia a doručia na SŠ. Tieto potvrdenia budú zrejme zverejnené aj na stránkach jednotlivých stredných škôl, kde budú texty už prispôsobené  porebám jednotlivých škôl. Treba teda sledovať aj stránky stredných škôl a ich dokumenty a prílohy.

     • OZNAM - prijímacie konanie na SŠ

     • Oznam  rodičom a žiakom 9. ročníka k prijímaciemu konaniu podľa odporúčania MŠ SR v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

      1. Zákonní zástupcovia žiakov 9. ročníka (a 5. ročníka – so záujmom o osemročnú formu štúdia) podali prihlášku na štúdium na SŠ na riaditeľstvo ZŠ podľa zákona 245/2008 do 10. 4. 2020. Prihlášky boli spracované a odoslané na SŠ, pričom termín prijatia prihlášok na SŠ bol v dôsledku krízy predĺžený do 15. 5. 2020 (pre možné a nečakané problémy).
      2. Keďže prihlášky boli odoslané, nemôže už ZŠ meniť a presúvať prihlášky na iné stredné školy.
      3. Podľa usmernenia majú možnosť zákonní zástupcovia žiakov, ktorí si podali prihlášku na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania na vzdelávanie do 28.2. (na školu s talentovou skúškou) požiadať strednú školu o presun podanej prihlášky na iný študijný odbor, alebo na inú strednú školu, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania do 1 5. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      4. Prijímacie konanie na SŠ sa koná v dňoch 19. 5. – 30. 6. 2020 podľa kritérií navrhnutých MŠ SR, ktoré si jednotlivé školy majú možnosť doplniť vlastným kritériom podľa  profilácie  a budú zverejnené do 7. mája na stránkach škôl.
      5. Riaditeľ strednej školy do 29. mája 2020 rozhodne o prijatí alebo neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania.
      6. Pokiaľ bude uchádzač prijatý na vzdelávanie, jeho zákonný zástupca do 4. júna 2020 doručí strednej škole, potvrdenie o nastúpení (alebo nenastúpení) žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
      7. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 19. júna 2020 podať prihlášku na vzdelávanie pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín).
      8. Riaditeľ SŠ do 29. mája 2020 zverejní zoznam prijatých uchádzačov na webe alebo výveske školy podľa výsledkov prijímacieho konania a doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou.
      9. Riaditeľ SŠ do 5. júna 2020 zverejní počet obsadených miest a počet voľných miest.
      10. Riaditeľ SŠ do 15. júna 2020 oznámi možnosť vydať rozhodnutie o prijatí nasledujúcim uchádzačom zo zoznamu uchádzačov, podľa výsledkov prijímacieho konania, ktorí podali odvolanie, ak už uchádzač nie je prijatý na inú strednú školu.
      11. Riaditeľ SŠ po prerokovaní v pedagogickej rade školy do 15. júna 2020 zverejní rozhodnutie o tom, či sa na škole uskutoční prijímacie konanie na nenaplnený počet miest, pričom toto konanie sa musí uskutočniť do 23. 6., do 25. 6. budú doručené rozhodnutia o prijatí a do 30. 6.  zákonný zástupca doručí potvrdenie o nástupe.

       Odporúčame rodičom, aby vo vlastnom záujme sledovali webové stránky škôl, na ktoré sa hlásia ich deti, portál ucimenadialku.sk, stránku MŠ SR – link:

      https://www.minedu.sk/rozhodnutie-o-terminoch-organizacii-a-hodnoteni-prijimania-na-vzdelavanie-v-strednych-skolach-v-case-mimoriadnej-situacie-v-skolskom-roku-20192020-29-4-2020/.

      V prílohách uvádzame : 1. Záväzné potvrdenie o nastúpení / nenastúpení na štúdium.docx

                                             2. Kritériá prijímacieho konania - návrh MŠVVaŠ SR.docx           

       

    • OZNAM - ŠKD
     • OZNAM - ŠKD

     • Oznam - Školský klub detí 2020/ 2021

      Žiadosť o prijatie do školského klubu detí  pre žiakov 2. - 4. ročníka na školský rok 2020/2021 je potrebné podať do 15.mája 2020. 

      Vyplnené tlačivo podľa príslušného ročníka zašlite na e-mailovú adresu skd@zsspojbb.sk.

      Žiadosť nemusí byť podpísaná. Podpis doplníte pri nástupe dieťaťa do školy po ukončení opatrení v súvislosti s pandémiou COVOD-19.

      Zákonný zástupca budúceho prváka žiadosť odovzdá prípadne vyplní tlačivo pri prevzatí rozhodnutia do prvého ročníka.

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD_pre_1.rocnik.docx

      Ziadost_o_prijatie_do_SKD_pre_2._-_4.rocnik.docx