Novinky

     • Naši šikovní žiaci

     • Naši šikovní žiaci

      V 5. C sa zišlo hneď niekoľko žiakov, ktorí dosahujú výborné výsledky vo viacerých športových disciplínach. Svojím talentom tešia nielen svojich rodičov, športové kluby či trénerov, ale aj našu školu. Gratulujeme k výborným výsledkom.

      Bežecké lyžovanie a zimný biatlon v triede reprezentuje Oliver, ktorý na MSR niekoľkokrát obsadil popredné miesta. Oliver nezaostáva ani v letnom biatlone, atletike, či športovom lezení. V bežeckom lyžovaní sa v roku 2019 umiestnil na 2. a dvakrát na 3. mieste. 3. miesto obhájil aj v zimnom biatlone. V letnom biatlone sa za rok 2019  podarilo Oliverovi umiestniť na MSR na 2. a 3. mieste a na MČR na krásnom 3. mieste.

      Na svoje výsledky môže byť právom hrdá aj Laura, ktorej učarovalo džudo. Svoj talent dokazuje opakovane nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Rakúsko, Poľsko a Chorvátsko). Vo svojej kategórii sa v roku 2019 stala neohroziteľnou opakovane, za čo si zaslúži jedno veľké GRATULUJEME.

      V triede sa nájdu aj talenty v oblasti futbalu, behu (maratónu), atletiky, gymnastiky či ping-pongu.

      A že sa piataci vedia popri svojich školských povinnostiach a tréningoch aj poriadne zabaviť, svedčia fotky v albume.

    • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020
     • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020

     • Medzinárodný deň materinského jazyka 21.02.2020

      Lásku k svojmu jazyku si môžeme uctiť práve 21. februára, ktorý je vyhlásený za Medzinárodný deň materinského jazyka. Cieľom tohto dňa bolo aj na našej škole pripomenúť si vývin a premeny nášho materinského jazyka ako aj jeho rozmanitosť.

      Týždeň od 17.2. do 21. 2. sa niesol v znamení materinského jazyka. Na hodinách slovenského jazyka a literatúry sa žiaci druhého stupňa v 5., 6. a 8. ročníku oboznamovali s históriou a etapami vzniku nášho materinského jazyka. Pracovali na svojich projektoch, ktorými spolužiakom navzájom predstavili vznik a pôvod slovenského jazyka. Celé podujatie vyvrcholilo v piatok 21. februára na hodinách slovenčiny. Žiaci našej školy sa oboznámili s históriou vzniku materinského jazyka prostredníctvom rozhlasovej relácie – pripravili žiaci 6. a 8. ročníka v spolupráci s vyučujúcou slovenského jazyka - a následne pracovali vo svojich triedach s učiteľmi slovenského jazyka.

       

      Aktivity v triedach jednotlivých ročníkov:

      • rozhlasová relácia prostredníctvom školského rozhlasu;
      • tvorba projektov a ich prezentácia na tému: materinský jazyk, svetový deň materinského jazyka, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, uzákonenie spisovnej slovenčiny;
      • tvorivá práca – poézia;
      • spev hymny, ľudových piesní a tvorba leporela;
      • nárečia na Slovensku, práca s textom – Konštantín a Metod, cyrilika, hlaholika;
      • práca s náučným textom v skupinách zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti;
      • práca s textami v bernolákovčine a štúrovčine s komentármi etnologičky;
      • reportáže o vývine materinského jazyka.

       

      Hodnotenie podujatia zúčastnenými žiakmi:

      Na mojom projekte sa mi pracovalo dobre, pretože ma bavilo získavať informácie a učiť sa o histórii našej krásnej reči. Naučila som sa veľa nového. Medzinárodný deň materinského jazyka je podľa mňa skvelá príležitosť ako odkryť jedinečné tajomstvo každého národa – jazyk. Som veľmi rada, že sú na svete ľudia, ktorí si uvedomujú potrebu poznania vlastnej histórie, či už z dôvodu vzdelávania alebo len tak pre zábavu, a ktorí vymysleli túto skvelú akciu. Pri nej si aj dospelí môžu zaspomínať na vedomosti získané na základnej škole, či na zážitky z rozprávania starej mamy alebo si spolu so svojimi deťmi sadnúť k dobrej knihe o histórii slovenského jazyka a prečítať si o štúrovcoch, bernolákovcoch... My, školáci, môžeme potom takto získané vedomosti spracovať v projekte so snahou oboznámiť ďalších Slovákov o našej nádhernej a výnimočnej slovenčine. (Kristína, 6.ročník)

      Odozvy interpretov relácie : Materinský jazyk - história

      Alex, 6.ročník: Na relácii som robil technika. Bál som sa, či všetko pôjde podľa plánu a či nás bude dobre v rozhlase počuť. Relácia bola zaujímavá a veľa som sa z nej dozvedel. Naučil som sa o všelijakých osobnostiach a aj niečo nové o Slovensku. Podľa mňa by malo byť viac podobných relácií o Slovensku, aby sme spoznali históriu a svet okolo.

      Teresa, 8.ročník: Počas relácie som bola mierne nervózna. Nesúviselo to s textom, bol to len strach, či sa všetko vydarí. Pri čítaní a počúvaní textu, ktorý čítali moji spolužiaci, som si uvedomovala, aké ťažké muselo byť presadiť si náš rodný jazyk. Aj cez všetky možné  snahy, sme však získali svoj vlastný jazyk a aj všetko, , čo sa toho týka. Ja osobne som recitovala báseň od Jána Levoslava Bella, v ktorej sa písalo, aký dar je to, že máme svoj rodný jazyk. Som rada, že som bola zapojená do tejto relácie, pretože mi to umožnilo viac spoznať môj rodný jazyk.

      Hodnotenie podujatia vedením školy:

      V našej škole sa prostredníctvom vzdelávacieho procesu napĺňajú ciele, ktoré sú vytýčené pre tento školský rok v Školskom vzdelávacom programe. Ide predovšetkým o posilňovanie silných stránok žiaka a rozvoj čitateľskej gramotnosti. Napriek tomu, že do tejto aktivity sa zapojili žiaci druhého stupňa, rozhlasovou reláciou sa nám podarilo tému materinského jazyka dostať do povedomia všetkých žiakov našej školy.

      Aj touto aktivitou naši pedagógovia so svojimi žiakmi aktívne pracovali na realizácii tohto cieľa, pričom vyzdvihli vzťah k materinskému jazyku, uvedomenie si svojej príslušnosti k slovenskému národu a jeho histórii, ako aj kritické myslenie vo vzťahu ku komunikácii v bežnom živote. Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry podporili talentovaných žiakov v tvorbe projektov, ich prezentácii pred spolužiakmi, tvorivú činnosť pri tvorbe literárnych ukážok. Projekt hodnotíme veľmi pozitívne, nakoľko sú výstupy z Medzinárodného  dňa materinského jazyka v našej škole prístupné všetkým žiakom aj formou prezentácie na chodbách školy.

      Viac na: https://zsspojova.edupage.org/text/?eqa=dGV4dD1zdWJqZWN0cy8zNTIzMiZzdWJwYWdlPTI%3D

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na to, že od dnešného dňa, t. j. 12. marca 2020 od 6:00 hod. platí na celom území SR mimoriadna situácia, prijalo vedenie mesta rozhodnutie. Od zajtrajšieho dňa, piatka, 13. marca 2020 zatvára základné školy a materské školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, a tiež Mestské detské jasle. Mesto Banská Bystrica zatvára svoje školy, škôlky a jasle na päť dní. Ďalej bude postupovať v zmysle nariadenia centrálneho Krízového štábu SR.

      STANOVISKO_MESTA_12_03_2020.pdf

      ​​​​​​​

      Pre rodičov žiakov, ktorí si budú podávať žiadosť na ošetrovné zo Sociálnej poisťovne je postup uvedený po klinkutí na link:

      https://www.socpoist.sk/aktuality-novy-formular-na-ziadost-o-osetrovne-zo-socialnej-poistovne/48411s68346c

    • UPOZORNENIE
     • UPOZORNENIE

     • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 na základe prijatých opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a informácií zo zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrica k aktuálnej situácii vydáva Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici usmernenie pre zákonných zástupcov žiakov školy a zamestnancov v tomto znení:

      - rušia sa všetky mimovyučovacie aktivity

      - rušia sa všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia

      - ruší sa krúžková činnosť

      - ruší sa vstup do telocviční pre všetkých nájomcov

      Všetky tieto opatrenia nadobúdajú účinnosť okamžite až do odvolania.

      ČInnosť ŠKD priebieha v plnom režime bez zmien.

      Podrobnejšie informácie zo zasadnutia krízového štábu mesta Banská Bystrici nájdete na linku:

      https://www.banskabystrica.sk/aktuality/2020/usmernenie-uradu-verejneho-zdravotnictva-sr-k-aktualnej-situacii-s-koronavirusom

     • Lyžiarsky výcvik

     • Lyžiarsky kurz 2020

      V dňoch 17. – 21. februára 2020  žiaci 7.ročníka absolvovali výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz. Na svahoch  lyžiarskeho strediska Ski Tále a na bežeckých tratiach sa začiatočníci aj pokročilí zdokonaľovali vo svojich lyžiarskych a snowbordových schopnostiach.  

      Veríme, že kurz zlepšil nielen lyžiarske schopnosti, ale stmelil kolektív a priniesol nové nezabudnuteľné zážitky.

      Účastníci lyžiarskeho kurzu

     • Jazykový oriešok

     • Dňa 4.3. sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili kvízu Jazykový oriešok, ktorý organizovala Štátna vedecká knižnica v rámci Týždňa jazykov. Naši žiaci preukázali bohaté vedomosti z oblasti cudzokrajných reálií a zábavnou formou získali aj nové poznatky.

     • Pozvánka na výstavu Heydrichiáda a lidické deti

     • Vážení rodičia, dňa 5. marca 2020 o 16.00 Vás všetkých pozývame na dejepisnú výstavu z obdobia 2. svetovej vojny Heydrichiáda a lidické deti, ktorú lektorujú naši žiaci. Výstava je umiestnená na 2. poschodí vo výklenku. Tešíme sa na Vás

      Vaši lektori a lektorky

     • Hviezdoslavov Kubín 2020

     •            Súťaž, v ktorej žiaci I. a II. stupňa našej školy umeleckým prednesom prezentujú nielen svoj vzťah k literatúre, ale i zručnosť v interpretácii vybraného literárneho diela.

      28. januára 2020 sa stretlo 50 recitátorov  I. a II. stupňa v školskom kole. Súťaž prebiehala v troch vekových a v dvoch žánrových kategóriách -  poézia a próza.

            V okresnom kole, ktoré sa konalo 18. februára 2020 v priestoroch banskobystrickej Základnej školy na Pieninskej ulici, sa uchádzalo o postup do regionálneho kola celkom 6 víťazov školského kola z troch kategórií.

            Po vyhlásení výsledkov do regionálneho  kola postúpil a našu školu bude reprezentovať v II. kategórii s prózou žiak 5.A. Blahoželáme!  

          Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcemu v regionálnom kole 27. marca 2020 prajeme veľa úspechov!

       

      PaedDr. Janka Balážová

     • JARNÉ PRÁZDNINY

     • Od 24. februára (pondelok) do 28. februára 2020 (piatok) sú JARNÉ PRÁZDNINY.

      Školské vyučovanie sa začne 2. marca 2020 (pondelok).

     • Školské kolo v gymnastickom štvorboji

     • Školské kolo v gymnastickom štvorboji, ktoré sa konalo 13.02.2020 máme úspešne za sebou. Žiaci z prvého a druhého stupňa si zmerali sily v troch gymnastických kategóriách A, B a C. 

      Víťazi z jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu na okresnom kole spolu so žiakmi, ktorí sa umiestnili na 4. a 5. mieste. 

     • Krajské kolo v bedmintone žiačok a žiakov.


     • 6.februára 2020 sa naše dve žiačky a dvaja žiaci zúčastnili KK v bedmintone vo Zvolene. Odohrali veľa dvojhrových a štvorhrových zápasov. Hrali proti ťažkým súperom a vybojovali krásne 4.miesto v kraji. Bola som na nich veľmi hrdá a chcem im poďakovať za naozaj krásne výkony a vzornú reprezentáciu našej školy.

      Kubaská Zd.

     • ROK DIVADLA

     • 31. január nebol pre našu školu slávnostný len odovzdávaním polročného vysvedčenia . Bol aj výnimočný. Odštartovali sme projekt „ROK DIVADLA“. V spolupráci s Bábkovým divadlom na Rázcestí v Banskej Bystrici budeme počas celého roka zažívať veľké a malé stretnutia s divadlom. Okrem návštev divadelných predstavení nás čaká pestrá spolupráca počas celoškolských akcií ako Talentmánia, Spojovácka noc literatúry, Zápis do 1.ročníka ako aj na mnohých ďalších.

      Prvú „ochutnávku“ divadla zažila 3.E, ktorá svoje polročné vysvedčenie dostala od triednej pani učiteľky v spolupráci s herečkou Evkou Dočolomanskou a dramaturgičkou Monikou Tatarkovou. Táto trieda bude počas projektu intenzívne spolupracovať s divadlom.

     • 13. 2. 2020 - Varenie so stredoškolákmi

     • Demikát a zemiakové šúľance s makom  - tieto tradičné slovenské jedlá naučili  študenti  SOŠ hotelových služieb a obchodu v BB pripraviť našich deviatakov. Je to príležitosť pre žiakov zvážiť možnosti štúdia na tejto strednej škole, s ktorou máme už niekoľko rokov veľmi dobrú spoluprácu v rámci projektu starší – mladším.

       

     • Oznam pre rodičov a žiakov

     • V týždni od 17. februára do 21. februára

      bude GYMNASTICKÝ KRÚŽOK (v utorok aj štvrtok) len pre žiakov, ktorí postúpili do okresného kola v Gymnastickom štvorboji.

    • UPOZORNENIE pre rodičov
     • UPOZORNENIE pre rodičov

     • V súlade s VZN 1/2019 – o príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie Školská jedáleň pri ZŠ Spojová upozorňuje rodičov, aby dodržiavali odhlásenie dieťaťa zo stravy v čase choroby, keď neabsolvuje ani jednu vyučovaciu hodinu v škole. V takomto prípade bude z kreditu stiahnutý poplatok 1.20,- eura za obed vo výške štátneho príspevku, na ktorý žiak stráca nárok.

      V prvý deň začiatku ochorenia žiaka, ak rodič nestihne obed odhlásiť, má možnosť si obed vyzdvihnúť, ale bez čipu žiaka s ohlásením sa u vedúcej ŠJ alebo vedúcej kuchárky.

      Ďakujeme.

     • Mikroskopovanie

     • BIOLÓGIA – PRAKTICKÁ AKTIVITA – MIKROSKOPOVANIE, to je ideálna kombinácia ako na vyučovacej hodine podporiť  motiváciu žiaka, rozvíjať prírodovednú gramotnosť a manuálne zručnosti nielen u talentovaných žiakov.

      Pozorovanie nálevníkov malo u piatakov veľký úspech. Aj mikroskopický svet môže zaujať svojou dynamikou.

     • Heydrichiáda a lidické deti

     • V spolupráci s Pamätníkom SNP sme dňa 5. februára slávnostne otvorili výstavu Heydrichiáda a lidické deti, ktorou nás sprevádzali naši spolužiaci z deviateho a siedmeho ročníka. Pohnuté časy počas druhej svetovej vojny, ktoré si museli naši starí a prastarí rodičia zažiť k nám prehovárali z obrázkov a slová lektorov nám zas a znova oznamovali trpkú pravdu a nezmyselnosti a hrôzach vojny.

      Naši žiaci si v priebehu februára a marca budú mať možnosť výstavu v sprievode našich lektorov zažiť a zamyslieť sa nad významom mieru a pokoja.

      Tešíme sa na Vás.