Novinky

     • Deviataci učia prvákov

     • Tohtoroční deviataci sa so základnou školou lúčia originálnym spôsobom. Svoje doteraz nadobudnuté vedomosti odovzdávajú našim najmladším žiakom – prvákom. Riešia s nimi zaujímavé príklady z matematiky, čítajú pútavé texty, ukazujú im fascinujúce pokusy z chémie či fyziky, motivujú ich pri zdolávaní športových disciplín. Prváci s otvorenými očami sledujú a obdivujú starších spolužiakov a možno aj oni snívajú o takom množstve vedomostí. Pre deviatakov bolo veľkým spestrením vyučovania zapáliť iskru v očiach prvákov a vidieť ich túžbu po vzdelávaní.

             ... a učitelia sa tešia, akým zaujímavým spôsobom sa spojili najstarší a najmladší žiaci školy a využili v školskom prostredí aj iné možnosti vzájomnej spolupráce a vyučovania.

      PaedDr. Janka Balážová

     • Úspechy našich žiakov v prednese a v literárnych súťažiach

     • Napriek sťaženým podmienkam zapríčinených mimoriadnou situáciou v tomto školskom roku sa naša škola zapojila do recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín, Kováčova Bystrica a do autorských literárnych súťaží Banskobystrické pierko a Medziriadky.

      Školské kolá prednesu poézie  a prózy prebiehali online a víťazi napokon namiesto prezenčnej formy v daných súťažiach nahrali svoj prednes na videonahrávku, ktorú posudzovala odborná porota. Naši žiaci - D. ÁčováB. Barina sa umiestnili na prvých  miestach v súťaži Hviezdoslavov Kubín a postúpili do regionálneho kola, ktoré sa konalo prezenčne. V regionálnom kole B. Barina získal krásne 2. miesto. V okresnom kole súťaže v prednese poézie  a prózy Kováčova Bystrica naša žiačka P. Končická získala 2. miesto.

      To, že v našich žiakoch máme spisovateľský potenciál, nám svojou opakovanou  účasťou v autorských literárnych súťažiach dokázala K. Ďuriančiková. Kristínka v okresnom kole získala čestné uznanie za svoju tvorbu v tomto školskom roku.

      Srdečne blahoželáme.

      BS

     • Kniha za úsmev

     • Pred budovou školy práve prebieha zber papiera, pri ktorom bol objavený poklad-množstvo zaujímavých kníh. Deti si pre seba či svojho blízkeho mohli vybrať ľubovoľný žáner. Každú knihu sme vymenili za úsmev.

     • Olympiáda z angličtiny

     • V máji sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka tretieho a štvrtého ročníka. Dvaja najúspešnejší riešitelia testu z každej triedy postúpili z triedneho do školského kola. V školskom kole súťažilo 8 tretiakov a 10 štvrtákov.

      V ústnej časti súťažiaci prezentovali svoje vedomosti z čítania neznámeho textu, konverzácie a rozprávania na vyžrebovanú tému.

      Porota udelila v 3. ročníku 1. miesto Laure Greškovej, 2. miesto Laure Pupišovej a na 3. mieste sa umiestnila Olivia Bagi. Cenu poroty získala Michaela Gordanová.

      V štvrtom ročníku sa na 1. mieste umiestnil Andrej Filín, 2. miesto porota udelila žiačke Nelly Ocharovichovej a 3. miesto získal Tobias Sojka. Z Ceny poroty sa tešil Jakub Hutka.

      Všetkým blahoželáme a prajeme aj v budúcnosti veľa úspechov.

      Mgr. Leona Magicová

    • OZNAM - MDD
     • OZNAM - MDD

     • Dňa 1.6.2021 (utorok) bude vyučovanie upravené nasledovne:

      1. stupeň - vyučovanie trvá do 11:40

      2. stupeň - vyučovanie trvá do 13:00

      Informácie o čase obedov v školskej jedálni upresnia triedni učitelia.

      Činnosť ŠKD bude prbiehať v bežnom režime do 17:00. hodiny.

       

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 31.5.2021 sa v ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici bude vyučovať podľa pôvodného rozvrhu z 3.9.2020, zverejného na webovej stránke školy.

      Činnosť ŠKD je v pôvodnom nastavení - od 6:30 do 17:00 hodiny.  

     • Rozpis zberu papiera

     • Dobrý deň, vážení rodičia.

      Pandémia nám skomplikovala aj tradičný zber papiera, preto sme si dovolili vytvoriť nasledovný rozpis. Prosíme vás o jeho dodržiavanie.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      pri nástupe žiaka na vyučovanie (v pondelok) je potrebné odovzdať vyplnené a podpísané tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka triednemu učiteľovi.

      Organizácia vyučovania a vstupy do budovy školy ostávajú v platnosti.

      Vyhlasenie_ZS_o_bezinfekcnosti.pdf

    • MATEMATICKÁ JAR
     • MATEMATICKÁ JAR

     •  

      Každý školský rok si  s príchodom jari naši žiaci merajú sily v okresných kolách matematických  súťaží. I napriek náročnej pandemickej situácii deti nestratili chuť súťažiť, hoci v tomto školskom roku iba dištančnou formou. Posledný marcový deň nás 9 žiakov reprezentovalo v okresnom kole Matematickej olympiády. Z nich  6 žiakov úspešne vyriešilo zadané úlohy. Najviac bodov získala D. Áčová., ktorá sa umiestnila na 3.mieste v OK MO v kategórii Z7. V kategórii Z8 bola najúspešnejšia E. Tóthová, ktorá sa umiestnila na 7.mieste.

      V polovici apríla sa konalo dištančnou formou aj OK Pytagoriády. Zúčastnilo sa ho 54 žiakov 3. – 8.ročníka. Z nich sa 41 žiakov stalo úspešnými riešiteľmi. Veľkú radosť nám urobili naše malé matematické talenty z 3.a 4.ročníka, ktoré riešili dve kategórie. T. Beránek obsadil 3.miesto v kategórii P3 a 12.miesto v kategórii P4. A. Filín obsadil 8.miesto v kategórii P4 a 14.miesto v kategórii P5. Medzi našimi piatakmi bola najúspešnejšia S. Melicherčíková na 4.mieste v kategórii P5. V šiestom ročníku bol najúspešnejší S. Kolárik na 10.mieste. Za 2.miesto v kategórii P8 gratulujeme  E. Tóthovej a  D. Áčovej za 3.miesto v kategórii P7.

       

      V polovici apríla prebehla online formou aj IQ olympiáda  – súťaž pre žiakov 5.-9.ročníka. Celkovo sa v kategórii B (2. stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 9 222 riešiteľov, z toho v Banskobystrickom kraji 758. Tu sú naši najúspešnejší:

      Viac ako 93% súťažiacich v  SR porazil Ľ. Riša, 89% žiakov nechal za sebou S. Kolárik, 85,6% M. Babjak a 84% J. Bátovský.

      Všetkým úspešným riešiteľom matematických súťaží srdečne gratulujeme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
       

     • Výsledky Scratch Cupu

     • Dňa 21. 4. naši žiaci súťažili v programovaní na celoslovenskej súťaži Scratch Cup. Traja súťažiaci sa umiestnili v TOP 50 na Slovensku.

      Šimon Voskár obsadil 38. miesto, Martin Verbovský sa umiestnil na 42 mieste, a Samuel Štefaňák získal 47. miesto.

      Žiakom srdečne gratulujeme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     • Výsledky chemickej olympiády

     • V tomto školskom roku žiakov neodradila ani dištančná forma výučby od účasti na chemickej olympiáde. Naši chemici Alžbetka Murgašová a Tomáš Turčan boli úspešní riešitelia na okresnom kole Chemickej olympiády v kategórii D. Tomáš Turčan postúpil aj do krajského kola, kde obsadil krásne 4. miesto. Obom riešiteľom blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Výsledky biologickej olympiády

     • V tomto školskom roku naši biológovia opäť bodovali.

      V okresnom kole Biologickej olympiády, v jej teoreticko-praktickej časti  v kategórii D,  sa Kristína Ďuriančiková umiestnila na 2. mieste a Diana Áčová na 3. mieste. Úspešnými riešiteľmi  okresného kola v kategórii C boli aj žiaci 8. ročníka - Simona Svetkovská a Roman Schmitt, ktorý postúpil do krajského kola z 1. miesta a bol jeho úspešným riešiteľom.

      Ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      vzhľadom na zmeny vyplývajúce z Vyhlášky ÚVZ SR č.197/2021 pre vstup žiakov 1. a 2. stupňa ZŠ do budovy školy od podnelka 3.5.2021 nie je potrebné preukázať sa negatívnym testom. Pri nástupe žiaka na vyučovanie je potrebné odovzdať vyplnené tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti žiaka triednemu učiteľovi.

      O organizácii vyučovania, rozvrhu hodín a činnosti ŠKD budú zákonných zástupcov informovať triedni učitelia a ŠKD.

      Vstup do budovy školy: žiaci 1.stupňa - od 7:00 do 7:45 VCHOD A,B;

                                            žiaci 2. stupňa - od 7:45 do 8:00 VCHOD A,B + zadný vchod

      Vyhlasenie_ZS_o_bezinfekcnosti.pdf

     • Veselé kamene

     • Žiaci prvých ročníkov sa rozhodli zanechať odkaz svojim kamarátom z materskej školy. Na hodinách výtvarnej výchovy spolu so svojimi pani učiteľkami Kuníkovou, Marcinekovou, Mišány a Trnkovou namaľovali nádherné VESELÉ KAMENE, ktoré poukrývali v okolí našej základnej školy. Maľované kamene putujú celým svetom. Dúfame, že škôlkárom vyčaria na tvárach úsmev a radosť s ktorou prváci tieto kamienky maľovali. Aktivita určite spríjemní prechádzky s deťmi a premení ich na navšedný zážitok. Pomaľované kamienky si môžu deti nechať, alebo ich premiestniť na iné miesto a vyslať do sveta. Tak čo...zapojíte sa aj vy?

    • OZNAM
     • OZNAM

     •  

      Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/11929:1-A1810 - Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici od 26.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie všetkých žiakov 2.stupňa.

      O organizácii vyučovania (vstup do budovy školy, upravený rozvrh hodín, stravovanie v ŠJ) vás budú informovať triedni učitelia. 

      Podmienkou pre vstup do budovy školy na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka 2. stupňa na COVID-19 a zároveň povinnosť odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe žiaka (1. stupňa aj 2. stupňa) vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s preukázateľným výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace (v súlade s Uznesením vlády SR 142,č.214 z 21.4.2021).

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 3. ročníka - do 16:30 hodiny, pre žiakov 4. ročníka do 15:00 hodiny; v prevádzke je aj školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby pre žiakov 1. stupňa aj 2. stupňa, ktorí nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, objednali obedy štandardným spôsobom cez webovú stránku školy.

       

      Rozhodnutie_ministra_od_26_4_2021.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_19_4.docx

     • Týždeň kreativity

     • Dátum narodenia svetového génia Leonarda da Vinci je dňom, v ktorom si svet pripomína jeho kreativitu, množstvo vynálezov a umeleckých i technických pamiatok. Do Svetového týždňa kreativity sa zapojili aj naši žiaci. Pozrite si, čo všetko vytvorili.

    • OZNAM
     • OZNAM


     • Vážení rodičia,

      na základe rozhodnutia MŠVVaŠ č. 2021/11929:1-A1810 z 12.4.2021 Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici od 19.4.2021 obnovuje prezenčné vyučovanie žiakov 8. a 9. ročníka.

      O organizácii vyučovania (vstup do budovy školy, rozvrh hodín, stravovanie v ŠJ) vás budú informovať triedni učitelia. 

      Podmienkou pre vstup do budovy školy na prezenčné vyučovanie je negatívny test žiaka 2. stupňa na COVID-19  a zároveň povinnosť odovzdať triednemu učiteľovi pri nástupe žiaka (1. stupňa aj 2. stupňa) vyplnené a podpísané tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti s preukázateľným výsledkom negatívneho testu jedného zákonného zástupcu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako 3 mesiace.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať pre žiakov 1. až 4. ročníka - do 16:30 hodiny, v prevádzke je aj školská jedáleň.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, aby pre žiakov 1. stupňa a žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí nastúpia do školy na prezenčné vyučovanie, objednali obedy štandardným spôsobom cez webovú stránku školy.

      Žiaci 5., 6., 7. ročníka 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní podľa upraveného rozvrhu ako doteraz.


      Rozhodnutie_ministra_od_19_4_2021.pdf

      Cestne_vyhlasenie_o_bezinfekcnosti_19_4.docx