Novinky

    • OZNAM - dôležité
     • OZNAM - dôležité

     • Vážení rodičia,

      od 1.8.2021 nadobudli účinnosť právne úpravy zákona o dotáciách na stravu pre stravovanie v školských jedálňach. V tejto súvislosti Vás ako zákonných zástupcov žiadame, aby ste (v prípade uplatnenia nároku na dotáciu na stravu v školskom roku 2021/2022 pre deti žijúce v domácnosti s príjmom vo výške životného minima) predložili na ÚPSVaR nový Formulár na posúdenie príjmu vrátane podkladov ku konaniu v tejto veci (napr. doklad o príjme). Doručené potvrdenie z úradu je nevyhnutné bezodkladne predložiť škole najneskôr do 5.8.2021.

      Zákonní zástupcovia detí, ktorí si budú uplatňovať nárok na dotáciu, ale nebudú si uplatňovať po obdobie poberania dotácie na dieťa daňový bonus,  musia predložiť škole vyplnené čestné vyhlásenie (viď. Príloha 1) Zároveň vás upozorňujeme na právne následky v prípade neoprávneného čerpania dotácie (viď. Príloha 2).

      Príloha 1 - Čestné vyhlásenie.docx

      Príloha 2 - INFO pre žiadateľov.docx

    • OZNAM - voľné pracovné miesto
     • OZNAM - voľné pracovné miesto

     • Základná škola, Spojová 14 v Banskej Bystrici ponúka voľné pracovné miesto:

      Kategória zamestnanca: Vychovávateľ v ŠKD

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: Žiadosť uchádzača o zamestnanie, motivačný list, doklady o vzdelaní, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov

      Platové podmienky: od  817,50 eur (podľa zákona č. 338/2019), plný úväzok

      Termín nástupu: 26.8.2021

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu :

      sekretariat@zsspojbb.sk

     • „...a nezastavil ich ani Covid...“

     • Utorok 29. jún bol významným pre našich vynikajúcich žiakov – Kristínku Ďuriančikovú, Dianku Áčovú zo 7. ročníka a deviataka Tomáša Turčana, ktorí sa zúčastnili slávnostného oceňovania najúspešnejších žiakov škôl Banskej Bystrice. Z rúk primátora mesta Jána Noska si prebrali cenu a vypočuli slová obdivu za to, že ani v ťažkom čase dištančného vyučovania sa nepoddali priemernosti, ale cieľavedomo kráčali prekonávajúc seba, vlastnú pohodlnosť, aby dosiahli na vrcholy žiackeho snaženia – súťažili a víťazili, každý vo viacerých súťažiach a predmetových olympiádach. „Vážime si vaše úsilie, vedomosti, snahu a prácu, veď možno sú medzi vami tí, ktorí raz budú riadiť toto mesto a rozhodovať o jeho ďalšom rozvoji...“ Primátor zaželal žiakom ďalšie úspechy a my už len dodávame, že kde je vôľa, tam je aj cesta...aj my – všetci pedagógovia a žiaci našej školy našim výnimočným gratulujeme!

     • Výletníci z 1.A

     • Dňa 22.6. 2021 sme sa rozhodli my všetci z 1.A triedy, že sa rozlúčime s prvou triedou . Miestom našej rozlúčky bola detská hernička Peekaboo. Rannú prechádzku nám spríjemňoval potôčik a stromy, ktoré nám robili chládok. V peknom domčeku nás privítala milá pani, ktorá nám pripravila zdravé občerstvenie. Zábava mohla začať! Veľmi sa nám páčili atrakcie a prostredie nášho výletu. Cestou späť sme si ešte pochutili na zmrzline, ktorá bola zavŕšením nášho pekného, slnečného a hlavne zábavného dňa, na ktorý budeme dlho spomínať. Čakajú nás naše prvé ozajstné, školácke prázdniny a hurá do druhej triedy!

       

      Viera Kuníková a Lucia Škulcová

     • Y-psilon - slovina je hra

     • 28.5. 2021 sa naša škola zapojila do celoslovenskej súťaže Y-psilon - slovina je hra. Do súťaže sa zapojili žiaci 5.- 9. ročníka v celkovom počte 64. Súťaž bola zameraná predovšetkým na to, aby sa žiaci zoznámili so svojím materským jazykom zábavnou formou. Riešili testy podľa jednotlivých ročníkov, teda  každý ročník mal svojho víťaza v rámci Slovenska. Žiaci, ktorí dosiahli úspešnosť viac ako 80%, sa zaradili medzi ocenených diplomom so zlatou medailou. U nás to bolo 27 žiakov.

      Najúspešnejšou riešiteľkou v rámci Slovenska bola

      Simona Hanulová z 9.A,

      ktorá vo svojej kategórii žiakov 9. ročníka, 

      vyhrala fitnesnáramok za 2. miesto.

      Veríme, že budúci školský rok sa zapoja do tejto súťaže viacerí žiaci.

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

     • Dňa 30. júna 2021 budú žiakom vydané vysvedčenia s vyhodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov.

      • od 9:30 do 11:00 sa uskutoční SLÁVNOSTNÝ PROGRAM - projektu Krížom-krážom po Slovensku
      • posledné zvonenie deviatakov
      • ukončenie vyučovania - 11:30 hod.

      ŠKD v tento deň nebude v prevádzke. Zároveň žiadame rodičov, aby si deti prevzali najneskôr do 12:00. Ďakujeme.

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Z organizačných dôvodov bude vyučovanie od 22.6. do 30.6.2021 upravené nasledovne:

      • 1. stupeň - vyučovanie končí o 11:40
      • 2: stupeň - vyučovanie končí o 12:35

      Činnosť ŠKD prebieha v nezmenenom režime - do 17:00 hodiny. 

    • OZNAM
     • OZNAM

     • V pondelok - 21.6.2021 - bude upravené vyučovanie nasledovne:

      - 1. stupeň – vyučovanie končí 4 VH – o 11:40 hod.

      - 2. stupeň – vyučovanie končí 5 VH – o 12:35 hod.

      Činnosť ŠKD bude prebiehať v bežnom režime – do 17:00.

     • Voľné pracovné miesta

     • ZŠ, Spojová 14 v Banskej Bystrici ponúka voľné pracovné miesta:

      Kategória zamestnanca: Upratovačka

      Kvalifikačné predpoklady: V súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č.1/2020 Z.z. v zmysle zákona č. 138/2019 Z.z.

      Zoznam požadovaných dokladov: žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu, profesijný životopis, súhlas so spracovaním osobných údajov, zdravotná spôsobilosť na výkon činnosti, zápočtový list od posledného zamestnávateľa

      Platové podmienky: základný plat 686,50 eur (podľa zákona č. 553/2003 – 1. platová trieda a 14. platový stupeň), plný úväzok

      Termín nástupu: 16.08.2021

      Žiadosti o zamestnanie a všetky potrebné doklady je potrebné zaslať na adresu : sekretariat@zsspojbb.sk